SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 47. Četvrtak, 22. prosinca 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
48. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
47. Odluka o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra
57. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
56. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2012. godinu
55. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu
54. Odluka o financiranju javnih potreba u sportu u 2012. godini
53. Odluka o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u 2012. godini
52. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2012. godinu
51. Proračun Grada Kastva za 2012. i Projekcija za 2013.-2014. godinu
60. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća i Plana zaštite i spašavanja Grada Krka
59. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
58. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
57. Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2012. godini
56. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
55. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
54. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
53. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu
52. Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2012. - 2014. godine
51. Projekcija Proračuna Grada Krka za 2013. do 2014. godine
50. Proračun Grada Krka za 2012. godinu
60. Projekcija Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2012.-2014.
59. Konsolidirani proračun Grada Raba za 2012. godinu
58. Plan razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2012.-2014.
57. Odluka o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2012. godinu
56. Program javnih potreba Grada Raba u sportu za 2012. godinu
55. Program javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2012. godinu
54. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
53. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
52. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Raba
51. Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Raba
50. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Raba
49. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Raba
48. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Raba
67. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Fužine
66. Odluka o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika
65. Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
64. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
63. Program javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2012. godinu
62. Program javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2012. godinu
61. Program javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2012. godinu
60. Socijalni program Općine Fužine za 2012. godinu
59. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
58. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2012. godinu
57. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2012. godinu
56. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2012. godinu
55. Plan Proračuna za 2012. godinu i Projekcija za razdoblje 2013.-2014. godine
46. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
45. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
44. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2012. godinu
43. Proračun općine Matulji 2012.-2014.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr