SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
108. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Rea Kvarner d.o.o. za investiciju i nabavu opreme putem dugoročnog zaduživanja u okviru projekta »Burza krovova javnih zgrada«
107. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Veletržnice ribe Rijeka d.o.o.
106. Odluka o prestanku mirovanja mandata člana Skupštine i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika člana Skupštine
105. Odluka o utvrđivanju dana prestanka mandata člana Skupštine
104. Odluka o davanju suglasnosti GKTD »Murvici« d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Gradsko kupalište u Crikvenici na lokaciji 4
103. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred hotela Ambasador, Grad Opatija
102. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole »Viktor Car Emin« Lovran
101. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Sveti Matej« Viškovo
100. Odluka o imenovanju članova/ica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
99. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
98. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
97. Odluka o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Primorsko-goranske županije
96. Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru za plažu Lišanj u Novom Vinodolskom
95. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela Bristol, Općina Lovran
94. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belvedere, Grad Opatija
93. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana »More&More«, Grad Rab
92. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - brodogradilište Antun Jurić, Klimno, Općina Dobrinj
91. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - brodogradilište Đani, Klimno, Općina Dobrinj
90. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Miramar, Grad Opatija
89. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred nudističkog autokampa »Bunculuka« u Općini Baška
88. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred turističkog naselja Bučanje u Nerezinama, Grad Mali Lošinj
87. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2011. godini
86. Zaključak - Izvješće o gospodarenju otpadom u Primorsko-goranskoj županiji za 2010. godinu
85. Odluka o mjerama poticanja lovozakupnika glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima Primorsko-goranske županije
84. Odluka o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
83. Odluka o izboru predsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
82. Odluka o utvrđenju dana prestanka prava i dužnosti potpredsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
81. Odluka o utvrđenju dana prestanka prava i dužnosti predsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
33. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o volontiranju i stručnoj praksi
27. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Delnice
26. Odluka o I. Izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama te utvrđivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Delnica
25. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
24. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
23. Odluka o izradi I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Delnica
22. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti
21. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2011. godinu s Projekcijom za 2012. i 2013. godinu
20. Odluka o Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Delnica za 2011. godinu s Projekcijom za 2012. i 2013. godinu
19. Zaključak Urbroj: 2112-01-04-04/01-11-02
28. Odluka o dopuni Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran
27. Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Lovran
26. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lovran za razdoblje 2011. - 2013. godine
25. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lovran u 2010. godini
24. Odluka o prihvaćanju »Porjekta nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme: kompjuterizirane CT angiografije (MSCT) i magnetske rezonance (MRI)« za potrebe Thalassotherapie Opatija
18. Odluka o raspodjeli rezultata za 2010. godinu
17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2010. godinu
27. Odluka o dopuni Odluke o određivanju rezervnih parkirališnih mjesta
26. Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj
25. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj
17. Plan prijma u službu za Općinu Skrad u 2011. godini
16. Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Skrad
15. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2011. godinu
14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Skrad
13. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Skrad
12. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU 4) - poslovna namjena - zona (K1) u Veliko Selce - Podstena
11. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Skrad za 2010. godinu
35. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1/UPU 2/
34. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1/UPU 1/
33. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Ark - Mihelić /DPU 18/
32. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Groblje (G-2) / DPU 13/
31. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Juraši /DPU 20/
30. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Vozišće /DPU 23/
29. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra
28. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na općoj upotrebi
27. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra
26. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
25. Odluka o javnim priznanjima Općine Viškovo
11. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik
1. Odluka o cijeni vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr