SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 14. Petak, 13. svibnja 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
79. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem »Stari gat« u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj
78. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Stara Voda, Općina Kostrena
77. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Rab za luke županijskog i lokalnog značaj
76. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za luke lokalnog značaja
75. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za luke lokalnog značaja
74. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj za luke županijskog i lokalnog značaja
73. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Krk za luke županijskog i lokalnog značaja
72. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Crikvenica za luke lokalnog značaja
71. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica za luke lokalnog značaja
70. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2010. godinu
69. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013. godinu
68. Zaključak Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11/40
67. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Primorsko-goranska županija ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva)
66. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju
65. Odluka o prihvaćanju »Projekta nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme: kompjuterizirana CT angiografija (MSCT) i magnetska rezonanca (MRI)« za potrebe Thalassotherapie Opatija
64. Odluka o davanju suglasnosti GKTD »Murvici« d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Gradsko kupalište u Crikvenici na lokaciji 2
63. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa »Slamni« u Klimnu, Općina Dobrinj
62. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2010. godinu
27. Opći uvjeti o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
26. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2011. godinu
25. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola na području Grada Crikvenice za 2011. godinu
24. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Crikvenice za 2011. godinu
23. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
22. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za statut, poslovnik i propise
21. Odluka o parkiranju vozila radi opskrbe na području Grada Crikvenice
6. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brod Moravice za 2010. godinu
5. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Brod Moravice
4. Godišnji obračun Proračuna Općine Brod Moravice za 2010. godinu
3. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011. godinu
2. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
1. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
13. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju i odnose s nacionalnim manjinama Općinskog vijeća Općine Lovran
12. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo i društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Lovran
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru
10. Odluka o autotaksi prijevozu osoba
9. Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2010. godini
8. Izvješće o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
11. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
10. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
19. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Matulji
18. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
17. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 14 Poslovne zone Miklavija (K8)
30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina
4. Cjenik komunalnih usluga (pročišćeni tekst)

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr