SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
7. Odluka o osnivanju poduzetničke zone Glavičina
6. Odluka o osnivanju poduzetničke zone Lunga - Hreljin
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente
4. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bakar
3. Odluka o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bakar
7. odluka o provedbi projekta »Dom za starije i nemoćne osobe Gerovo«
6. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Čabra
5. Izmjena Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Čabra
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu Grada Čabra
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnom i stambenom prostoru u vlasništvu i posjedu Grada Čabra
2. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Čabra
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra
5. Ispravak Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća
14. Odluka o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka
13. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za ravnopravnost spolova
12. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za društvene djelatnosti
11. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije
10. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalno gospodarstvo
9. Odluka o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
7. Odluka o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka
6. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja površina zelenila na području Grada Krka
5. Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk
15. Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2011. godinu
14. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu okoliša
13. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Pilot projekta lokalnog razvoja »Otok Cres«
12. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Grada Malog Lošinja
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na području Grada Malog Lošinja
10. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
9. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
8. Odluka o raspisivanju petog javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
6. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
5. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja u 2011. godini
4. Program javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja u 2011. godini
3. Program javnih potreba u športu Grada Malog Lošinja u 2011. godini
20. Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Pehlin
1. Plan prijma u službu za Općinu Dobrinj u 2011. godini
15. Prethodna rasprava o nacrtu Prijedloga Detaljnog plana uređenja dijela neizgrađenog građevinskog područja naselja Vrata NA 3_2
14. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Fužine
13. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 1.1. do 31. 12. 2010. godine
12. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine tijekom 2010. godine
11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine tijekom 2010. godine
10. Zaključak Urbroj: 2112/03-01-11-07
9. Izvješće o ostvarenju Socijalnog programa Općine Fužine za 2010. godinu
8. Odluka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Fužine u 2011. godini
7. Izvješće o ostvarivanju Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2010. godinu
6. Izvješće o ostvarivanju Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2010. godinu
5. Izvješće o ostvarivanju Programa javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2010. godinu
4. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području općine Fužine za 2010. godinu
5. Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu
4. Pravilnik o ocjenjivanju službenika Općine Lokve
3. Analiza Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lokve u 2010. godini
2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lokve za 2011. godinu
18. Ispravak Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga
17. Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
16. Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika
15. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Mošćenička Draga
14. Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu
13. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Mošćenička Draga u 2010. godini
12. Zaključak o objavljivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga
3. Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece
2. Odluka o pokriću manjka prihoda na kraju 2010. godine
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2010. godinu
8. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat
7. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Punat
6. Odluka o spomeničkoj renti na području Općine Punat
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda
4. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013. godine
3. Odluka o pristupanju ustanovi Centar za brdsko- planinsku poljoprivredu
19. Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Općini Vinodolskoj za 2011. godinu
18. Program javnih potreba u sportu Općine Vinodolske u 2011. godini
17. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Općine Vinodolske za 2011. godinu
16. Program javnih potreba u oblasti kulture u Općini Vinodolskoj za 2011. godinu
15. Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata Vinodolske općine
14. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2011. godinu i Projekciju za 2012. i 2013. godinu
13. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine za 2011. godinu
12. I. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2011. s Projekcijom za 2012. - 2013. godine
1. Odluka o načinu plaćanja i visini cijene vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr