SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 30. Petak, 31. srpnja 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
18. Odluka o povjeravanju poslova zamjenika gradonačelnika
46. II. javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kalvarija
52. Ispravak Statuta Grada Novi Vinodolski
76. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Grada Opatije
75. Ispravak Statuta Grada Opatije
27. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2009. godinu
26. Odluka o naknadama zamjeniku načelnika, predsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
25. Odluka o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
24. Odluka o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
23. Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja Općine Brod Moravice
22. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva Općine Brod Moravice
21. Statut Općine Brod Moravice
33. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle
32. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Čavle
31. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Čavle
30. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle od 10. 6. 2009. godine
29. Odluka o utvrđivanju naknada troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela, članova Savjeta Općinskog načelnika, zamjenika Općinskog načelnika i plaće Općinskog načelnika
28. Odluka o dodjeli nagrade za izuzetna postignuća
27. Odluka o dodjeli nagrade Općine Čavle
26. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
25. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Čavle
67. Ispravak Statuta Općine Fužine
66. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Fužine
65. Zaključak o potvrđivanju imenovanja člana Nadzornog odbora »Komunalca« d.o.o. Delnice
64. Odluka o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije Stara Sušica
63. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Komunalnog-trgovačkog društva »Fužine« d.o.o. Fužine
62. Odluka o pristupanju Udruzi općina u Republici Hrvatskoj
61. Odluka o naknadama troškova za rad vijećnika Općinskog vijeća i članova stalnih radnih tijela Općine Fužine
60. Odluka o prihvaćanju sufinanciranja investicijskih predstudija i studija za projekte sustava javne odvodnje na području djelovanja Komunalca d.o.o. Delnice
59. Odluka o prostoru za pružanje ugostiteljskih usluga
58. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja dijela neizgrađeniog građevinskog područja naselja Vrata NA 3_2
57. Odluka o uvjetima i mjestima za pružanje turističkih usluga
56. Odluka o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA 1_1 i NA 1-2 sa površinama izvan naselja za izdvojene namjene (UPU 1)
55. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fužine
54. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
53. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju poduzetničke zone »Lič«
52. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnoj samoupravi
51. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Fužine
50. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine
49. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta potrošača za praćenje cijena javnih usluga
48. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima u Općini Fužine
47. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o održavanju načina služenja javnim vodnim dobrom na području Općine Fužine
46. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Fužine
45. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Fužine
44. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o obavljanju komunalnih poslova
43. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
42. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
11. Javna rasprava o nacrtu prijedloga UPU 1 - Urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja NA 1 Dražice, UPU 2 - Urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja NA 12 Podhum i UPU 5 - Urbanistički plan uređenja zone sportsko-rekreacijske namjene Linčetovo
40. Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja
39. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
38. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja N-1
37. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
36. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-4
35. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K-4 Ivani
34. Odluka o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Općine Kostrena
33. Odluka o izmjenama Odluke o kreditiranju učenika i studenata
32. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora
31. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljanju na temelju koncesije
30. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2009. godinu
29. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2009. godinu
17. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potrebe djece u Općini Lovran za 2009. godinu
16. Program Projekta »Lovran - općina prijatelj djece« za razdoblje 2009. - 2013. godine
15. Statut Općine Lovran
14. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Lovran
13. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lovran
12. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
11. Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
10. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja
32. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
31. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
30. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 12 Poslovne zone Mučići II. (K6, R1 - 3)
29. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 5 Rukavac (NA 15-1)
28. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja 3 Zona društvenih sadržaja Brešca
27. II. izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Matulji za 2009. - 2010. - 2011. godinu
26. II. izmjene i dopune Proračuna za 2009. godinu
25. Odluka o imenovanju članova Savjeta za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša za izmjenu i dopunu Detaljnog plana uređenja RZ 2 i Detaljnog plana uređenja RZ 1
24. Odluka o povjeravanju poslova zamjenika općinskog načelnika
23. Odluka o povjeravanju poslova zamjenika općinskog načelnika
22. Odluka o imenovanju članova Socijalnog vijeća
21. Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća
22. Izvršenje Proračuna Općine Mošćenička Draga
21. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga
20. Odluka o visinama naknada
19. Ispravak Statuta Općine Mošćenička Draga
18. Statut Općine Omišalj
28. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Vrbnik za 2008. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr