SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 22. Četvrtak, 25. lipnja 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
113. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji
112. Odluka o izboru člana Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine
111. Odluka o promjeni naziva Lječilišta Veli Lošinj, lječilišta za bolesti dišnih organa i kože
110. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju i proširenju djelatnosti Lječilišta Veli Lošinj
109. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko- goranske županije o smanjenju kupoprodajne cijene zgrade Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom
108. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
107. Odluka o financiranju Razvojnog projekta gospodarskog korištenja prostora Stara Sušica
106. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2020. do 2021. godine za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju nad
105. Odluka o Izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta »Lječilišni centar Veli Lošinj« s prijedlogom financiranja 3. faze: rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park ll i kuhinja za razdoblje od 2019. do 2021. godine
104. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Pod crikvun, Pero 2, Njivice, Općina Omišalj
103. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Pod crikvun, Pero 1, Njivice, Općina Omišalj
102. Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine
101. Odluka o produženju važenja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020.
100. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
99. Program javnih potreba u području tehničke kulture za 2020. godinu
98. Program javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
97. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
96. Odluka o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
95. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
94. Odluka o utvrđivanju dana prestanka mandata članici Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika članice
32. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2019. godinu
31. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2019. godinu
30. Odluka o rezultatu poslovanja Proračuna Grada Cresa za 2019. godinu
29. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Cresa u 2020. godini
28. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Grada Cresa za 2019. godinu
27. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Cresa za nekretnine oznake č.zem. 4622/3, 4622/14, 4622/15, 4622/16 i 4622/17 sve u k.o. Cres
26. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Cresa
25. Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Cresa
24. Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena određenih Zakonom o komunalnom gospodarstvu
23. Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
22. Odluka o izradi izmjena i dopune Urbanističkog plana uređenja Valun - građevinskog područja naselja (NA 14), zone ugostiteljsko-turističke namjene T3 4 i lučkog područja luke otvorene za javni promet - lokalnog značaja
21. Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena
20. Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Cres
19. Odluka o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Cres
18. Odluka o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju
17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2019. godinu
68. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2019. godinu i sukcesivnom pokriću manjka u periodu 2020.-2022. godine
67. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
66. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
65. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
64. I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
63. Odluka o dodjeli Nagrada Grada Opatija
62. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo
61. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora
60. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za 2019. godinu
30. Izvješće Općine Matulji o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2019. godinu
1. Statut Turističke zajednice Općine Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr