SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 3. Petak, 25. veljače 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
11. Odluka o davanju suglasnosti na visinu naknade za korištenje šumskih cesta na području Primorsko-goranske županije
10. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o Prostornom planu Općine Opatija unutar granica Općine Matulji
9. Odluka o dopuni Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
8. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Plana upravljanja lokalnim vodama za 2004. godinu za slivno područje
7. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Plana upravljanja lokalnim vodama za 2004. godinu za slivno područje
6. Odluka o visini iznosa za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u Primorsko-goranskoj županiji u 2005.
5. Pravilnik o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Primorsko-goranske županije
3. Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Grada Delnica
2. Odluka o određivanju službenika za informiranje
1. Odluka o komunalnoj naknadi (pročišćeni tekst)
2. Financijski plan Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Malog Lošinja za 2005. godinu
1. Statut Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Malog Lošinja
4. Rješenje o imenovanju Savjeta za praćenje cijena javnih usluga
3. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Opatije
2. Zaključak broj 2156/01-01-05-7
29. Odluka o izmjenama Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora
28. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora
27. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke
26. Odluka o uređenju prometa na području Grada Rijeke
25. Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke
24. Odluka o osnivanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
23. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu
22. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu
21. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
20. Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata
19. Odluka o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica
18. Izmjene i dopune Statuta Grada Rijeke
17. Odluka o određivanju imena trgova na području grada Rijeke
16. Odluka o određivanju imena ulice na području grada Rijeke
10. Odluka o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Baška
9. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Baška i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Baška
8. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška
7. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Baška
6. Odluka o prestanku obnašanja dužnosti predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška
5. Izvršenje Proračuna Općine Baška za 2004. godinu 01.01. - 31.12.2004.
4. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2005. - 2009. godine
3. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2005. godini u Općini
2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
1. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Čavle za 2004. godinu
3. Proračun Općine Jelenje za 2005. godinu
2. Odluka o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture
1. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Jelenje
4. Odluka o izmjenama Odluke o dodatnom financiranju zdravstveno-socijalne skrbi
3. Odluka o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena
2. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
1. Odluka o izmjenama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Kostrena
6. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2005. godinu
5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
2. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini
1. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
11. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2005. godinu
10. Program javnih potreba Općine Skrad u akciji »Gradovi i općine - prijatelji djece« za 2005. godinu
9. Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2005. godinu
8. Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2005. godinu
7. Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2005. godinu
6. Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2005. godinu
5. Odluka o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2005. godinu
4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
3. Odluka o prihvaćanju ažuriranog Plana zaštite Općine Skrad od požara i tehnoloških eksplozija
2. Odluka o prihvaćanju ažurirane Procjene ugroženosti Općine Skrad od požara i tehnoloških eksplozija
1. Odluka o prihvaćanju Aneksa Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i teh. eksplozija

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr