SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
167. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Srednje škole dr. Antuna Barca, Crikvenica
166. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Pomorske škole Bakar
165. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk
164. Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
163. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2016. godinu
162. Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
161. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije
160. Razvojna strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020.
159. Ispravak Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
65. Odluka o uvođenju riznice Grada Opatije
64. Odluka o izmjenama općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu
63. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Oprić
62. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija
61. Odluka o davanju odobrenja na Program rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Opatije za 2016. godinu
60. Zaključak o usvajanju revizije Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja Grada Opatije
59. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije
58. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora
57. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu
56. Odluka o stipendiranju učenika i studenata
55. Izmjena Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2015.-2017. godine
54. II. Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2015. godinu
53. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
52. Odluka o I. izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
51. II Izmjena Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
52. Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Baška
51. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
50. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
49. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Baška
48. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
47. Odluka o usvajanju i donošenju Programa ukupnog razvoja Općine Baška
46. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
45. Odluka o Izmjenama i dopunama Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
44. Odluka o Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2015. godini
43. Odluka o Izmjeni i dopuni Godišnjeg program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2015. godini
42. Odluka o Izmjeni i dopuni Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2015. godini
41. Odluka o Izmjeni i dopuni Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2015. godini
40. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2015. godini
39. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2015. godini
38. Odluka o imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
37. Odluka o izboru članova Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine
61. Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čavle
60. Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade
19. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lopar za 2015. godinu
18. Odluka o imenovanju ravnatelja ustanove u kulturi Centra za kulturu Lopar
62. Zaključak o prihvaćanju Strategije razvoja Općine Punat
61. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Punat za razdoblje od 2016. do 2018. godine
60. Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Punat za 2016. godinu
59. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
58. Odluka o grobljima
57. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Punat za 2015. godinu
56. Odluka o Izmjeni Odluke o porezima Općine Punat

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr