SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
143. Odluka o dopuni Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
142. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
141. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
140. Odluka o izmjenama Odluke o plaćama i drugim pravima Župana i zamjenika Župana Primorsko-goranske županije
139. Odluka o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2015. godini
138. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Thalassotherapije Opatija-Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma
137. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora«
136. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2016. godinu.
135. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica
134. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres
133. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene sidrišta u uvali Zabodarski, Grad Mali Lošinj
132. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Englez na otoku Koludarac, Grad Mali Lošinj
131. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj
130. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Ilovik, otok Ilovik, Grad Mali Lošinj
129. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Maračol, otok Unije, Grad Mali Lošinj
128. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Castello, Općina Lovran
127. Odluka o osiguranju novčanih sredstava za subvenciju kamata za provedbu programa kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije »Poduzetnik u poljoprivredi 2015.« za razdoblje 2015. - 2027. godine
126. Odluka o osiguravanju novčanih sredstava za subvenciju kamate za Program kreditiranja »Kvarner Family 2015.« na području Primorsko-goranske županije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015. - 2020. godine
125. Odluka o rasporedu odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Grada Čabra u veljači 2014. godine
124. Odluka o ishođenju bankarske garancije
123. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na polugodišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije za 2015. godinu
122. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
121. Odluka o nastavku obavljanja dužnosti člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
120. Odluka o imenovanju članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije
27. Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu
53. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje
52. Izmjene i dopune Odluke o plaćama i drugim pravima načelnika i zamjenice načelnika
51. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
50. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
49. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2015. godinu
48. Odluka o stipendiranju socijalno ugroženih učenika srednjih škola i studenata
47. Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata
46. I. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje tijekom 2015. godine
45. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2015. godinu
44. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Jelenje
43. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2015. godini
42. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općine Jelenje za 2015. godinu
41. Odluka o visini novčane nagrade dobitnicima javnih priznanja
40. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2015. godini
39. Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu
38. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu
38. Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
37. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama
36. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
35. II. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
34. II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
33. I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
32. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
31. II. izmjene Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015. do 2017. godine
30. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
29. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
12. Odluka o plaći općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
38. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice
37. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
36. Odluka o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj, za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje tržnice u Omišlju
35. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području općine Omišalj, za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje dječjeg vrtića u Omišlju
34. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
33. Odluka o visini sredstava koja nositelji prava vlasništva na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području općine Omišalj
32. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu
42. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vinodolske općine za razdoblje od 1. 1. 2015. od 30. 6. 2015. godine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr