SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
29. Odluka o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.
28. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju Rijeka
27. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
26. Odluka o izmjeni Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
25. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Rab
24. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga
23. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Novi Vinodolski
22. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Mali Lošinj
21. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Krk
20. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Crikvenica
19. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Cres
18. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Bakar - Kraljevica - Kostrena
17. Odluka o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu Schneidar d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Rokan u Selcu, Grad Crikvenica
16. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj
15. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za korištenje podmorskih svjetlovodnih kablova položenih na dionicama uvala Vela Sršćica (Urinj) - Carovo (Kraljevica) i Crikvenica - Šilo
14. Odluka o prestanku koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području Velopin, Rt Premuda, Mali Lošinj
13. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Grad Crikvenica
12. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2015. godinu
11. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2015. godinu
10. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova za 2015. godinu
9. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola za 2015. godinu
8. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola za 2015. godinu
7. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkih domova za 2015. godinu
6. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije srednjih škola za 2015. godinu
5. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2015. godinu
4. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2015. godini
3. Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015. - 2018. godine
2. Socijalni plan Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
15. Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Grada Cresa
14. Odluka o imenovanju službenika za informiranje
13. Odluka o prestanku mandata vijećniku Gradskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
12. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Creskog muzeja
11. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
10. Odluka o zaduženju za kapitalne investicije Grada Cresa u 2015. godini
9. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2015. godinu
8. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastukture u Gradu Cresu za 2015. godinu
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Cresa ua 2015. godinu
6. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2015. godinu
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2014. godinu
15. Plan prijema u službu u upravne odjele Grada Kastva za 2015. godinu
14. Odluka o razrješenju i izboru novog člana Odbora za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju Gradskog vijeća Grada Kastva
13. Odluka o razrješenju i izboru novog člana Odbora za turizam, gospodarski razvoj i zaštitu potrošača Gradskog vijeća Grada Kastva
12. Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada Kastva
11. 3. Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Kastva
10. 2. Izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Kastva
9. Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Kastva
5. Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje
4. Plan prijema u službu u Grad Krk za 2015. godinu
3. Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
3. Izmjene i dopune Plana prijema u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2015. godinu
12. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Etičkog odbora
11. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Osnovnu školu »Rikard Katalinić Jeretov« za 2015. godinu
10. Odluka o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnivnu školu »Rikard Katalinić Jeretov« za 2015. godinu
9. Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2015. godinu
8. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije
7. Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja
6. Odluka o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije
5. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu
4. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
3. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
8. Plan prijema u službu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle za 2015. godinu
2. Odluka Urbroj: 2142-04-01-15-4
10. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Matulji
7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Omišalj za 2015. godinu
6. Izmjene Plana davanja koncesija na području Općine Omišalj za 2015. godinu
5. Izmjene srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području Općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
4. Odluka o Izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije
3. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
2. Odluka o donošenju UPU 9 Sportsko područje Omišalj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr