SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 52. Utorak, 24. prosinca 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
64. Odluka o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu
63. Odluka o izradi IV. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka
62. Odluka o sklapanju Sporazuma o bratimljenju Grada Krka (Hrvatska) i Grada Rockenhausena (Njemačka)
61. Odluka o imenovanju osobe zadužene za gospodarenje energijom
60. Odluka o prijenosu poslovnih udjela Grada Krka koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na nove članove
59. Odluka o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
58. Odluka o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
57. Odluka o I. izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Grada Krka za 2013. godinu
56. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu
55. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2013. godinu
54. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
53. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
52. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
51. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2014. godinu
50. Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2014.- 2016. godine
49. Proračun Grada Krka za 2014. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2015. - 2016. godine
125. Plan prijma u službu za Upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2014. godini
124. Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj
44. Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Brod Moravice
43. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Brod Moravice u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
42. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Brod Moravice u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinje
41. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2014. godinu
40. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brod Moravice za 2014. godinu
39. 2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2013. godinu
38. I. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2013. godinu
37. Odluka o Drugoj Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2013. godinu
36. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, vatrozaštiti i zaštiti i spašavanju, školstvu, kulturi, socijali i sportu za 2014. godinu
35. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Brod Moravice za 2014. godinu
34. Proračun za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu
90. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan
89. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj u Skupštinu Ponikve Usluga d.o.o.
88. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj u Skupštinu Ponikve Eko Otok Krk d.o.o.
62. Zaključak Ur. Broj: 2170-06-13-01-01
61. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2014. godinu
60. Plan razvojnih programa Općine Klana za razdoblje od 2014. do 2016. godine
59. Proračun i Projekcije Proračuna Općine Klana za razdoblje od 2014. do 2016. godine
58. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta - popravci na području Općine Klana
57. Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Klana
56. Odluka o prodaji nekretnine
55. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2013. godinu
54. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2013. godinu
56. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
55. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
54. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
53. Program financiranja javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Lokve za 2014. godinu
52. Program javnih potreba Općine Lokve u sportu za 2014. godinu
51. Program javnih potreba Općine Lokve u sportu za 2014. godinu
50. Odluka o financiranju Socijalnog programa za područje Općine Lokve u 2014. godini
49. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lokve za 2014. godinu
48. Proračun Općine Lokve za 2014. godinu i Projekcije Proračuna za 2015. i 2016. godinu
47. Odluka o raspoređivanju preostalih sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lokve u 2013. godine
46. I. Izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
45. I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
44. Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lokve za 2013. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr