SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 52. Utorak, 24. prosinca 2013.
OPĆINA KLANA

55.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03., 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 30. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI KLANA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Klana za sljedeće komunalne djelatnosti:

1.odvodnju atmosferskih voda

2.održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

3.održavanje javnih površina

4.održavanje nerazvrstanih cesta

5.održavanje groblja

6.javna rasvjeta

Ovim Programom utvrđuje se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po djelatnostima

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje aktivnosti definiranih Programom, s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

- prihodi od komunalne naknade 1.250.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 217.000,00 kuna

Članak 3.

Održavanje komunalne infrastrukture prema ovom Programu čini:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

a)čišćenje uličnih slivnika što obuhvaća ručno i strojno čišćenje uličnih slivnika te probijanje spojnih kanala slivnika dva puta godišnje

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 15.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 15.000,00 kuna

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

a)pometanje javno prometnih površina sa odvozom i zbrinjavanje prikupljene

pometačine

b)utovar, odvoz i zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada sa sabirnog mjesta

c)postavljanje kontejnera za prikupljanje krupnog otpada po naseljima Klana i Škalnica

d)sanacija divljih deponija prema Popisu otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 250.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 250.000,00 kuna

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a)održavanje parkova, trgova i ostalih javnih površina - košnja trave, orezivanje grmlja,

čišćenje, sadnja, zalijevanje, rušenje starih stabala i orezivanje krošnji stabala

b)provođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dva puta godišnje prema Programu provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Klana

c)održavanje autobusnih čekaonica i površina oko njih

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 74.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 74.000,00 kuna

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a)zimska služba - dežurstvo zimske službe u razdoblju od 15. studenog do 15. ožujka te nabavka materijala za posipavanje

b)sanacija udarnih rupa i kompletnih dijelova nerazvrstanih cesta na području Općine Klana

c)održavanje prometne signalizacije

d)održavanje komunalne infrastrukture

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 383.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 383.000,00 kuna

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

a)pražnjenje i održavanje kanti za smeće, čišćenje površina groblja, te deponiranje i odvoz otpada

b)poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje objekata, uređaja i opreme groblja

c)održavanje zelenih i pješačkih površina uz i na groblju

d)podmirenja troškova komunalnih usluga

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 29.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 29.000,00 kuna

6. JAVNA RASVJETA

a)tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete sklopljenim sa HEP- om.

b)podmirivanje troškova električne energije

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 410.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 410.000,00 kuna

7. FINANCIRANJE VATROGASTVA

a)sufinanciranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine Klana i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 306.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 89.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 217.000,00 kuna

Članak 4.

Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/61

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 23. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=874&mjesto=51217&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr