SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
57. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Grad Cres za 2013. godinu
56. Odluka o prvim Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2013. godinu
55. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2013. godinu
54. Odluka o prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2013. godinu
53. Odluka o pokretanju postupka izbora članova gradskog Savjeta mladih Grada Cresa
52. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Cres
51. Rješenje o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Girice, Cres
50. Rješenje o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Girice, Cres
49. Odluka o izmjenama Odluke o naknadi za razvoj
48. Odluka Ur. broj: 2213/02-01/01-13-15
47. Odluka o III. ciljanim Izmjenama i dopunama UPU naselja Cres građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena
99. Zaključak Ur. broj: 2107/01-04/01-13-2
98. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
97. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
96. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2014. godinu
95. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
94. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za Grad Crikvenicu za 2014. godinu
93. Program javnih potreba u kulturi za Grad Crikvenicu za 2014. godinu
92. Plan razvojnih programa za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu
91. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu
90. Proračun Grada Crikvenice za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu
89. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Crikvenice
88. Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Crikvenice
87. Odluka o financiranju političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada Crikvenice izabranih s liste grupe birača
86. Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jadranovo centar
85. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Crikvenice za 2014.
84. Odluka o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Radost Crikvenica
83. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Crikvenice
37. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
36. Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu na području Grada Čabra
35. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2013. godinu
66. Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad članova Vijeća mjesnih odbora
79. Izrada II. Izmjena Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
77. Odluka o izmjenama općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu
70. Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centar Čavle
69. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centra Čavle
66. Odluka o imenovanju osobe zadužene za gospodarenje energijom
65. Odluka o kupnji nekretnina za korist Općine Dobrinj
50. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića »Zlatna ribica«
49. .Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Zlatna ribica«
48. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Kostrena
47. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kostrena za 2013. godinu
46. Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
45. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2013. godinu
59. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
58. Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor
54. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
73. Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
72. Odluka o imenovanju člana Skupštine Ponikve Eko Otok Krk d.o.o
71. Odluka o imenovanju člana Skupštine Ponikve Usluga d.o.o.
70. Odluka o imenovanju osobe zadužene za gospodarenje energijom
69. Odluka o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka
68. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
67. Odluka o vrijednosti boda »B« za obračun komunalne naknade
66. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
38. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Skrad
37. Odluka o razrješenju i imenovanju člana radnog tijela Općinskog vijeća Općine Skrad
36. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Skrad
35. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti - zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad
34. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2014. godinu
33. Program javnih potreba Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece« za 2014. godinu
32. Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2014. godinu
31. Odluka o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2014. godinu
30. Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2014. godinu
29. Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2014. godinu
28. Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2014. godinu
27. Program utroška šumskog doprinosa za 2014. godinu
26. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu
25. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
24. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
23. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu
22. Proračun za 2014. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr