SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
167. Odluka o izboru predstavnika Primorsko-goranske županije u Otočno vijeće
166. Odluka o prijedlogu opoziva i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Zračna luka Rijeka d.o.o.
165. Odluka o prijedlogu opoziva i imenovanja člana Nadzornog odbora trgovačkog društva »Ceste-Rijeka« d.o.o.
164. Odluka o prijedlogu opoziva i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna veletržnica Rijeka - Matulji d.d. Matulji
163. Odluka o prijedlogu opoziva i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Kanal RI d.o.o. Rijeka
162. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Frane Petrića, Cres
161. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole, Rijeka
160. Odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole za elektroniku i računalstvo, Rijeka
159. Odluka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
158. Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
157. Odluka o prijedlogu opoziva i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Rea Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o. Rijeka
156. Odluka o prijedlogu opoziva i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o. Delnice
155. Odluka o imenovanju i razrješenju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
154. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov«
153. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja Rijeka
152. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
151. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, visini novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini
150. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu
149. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća seniora Primorsko-goranske županije
148. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih
147. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
146. Odluka o izboru člana Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja
145. Odluka o razrješenju člana Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja
144. Odluka o izboru članice Mandatnog odbora
143. Odluka o razrješenju člana Mandatnog odbora
142. Odluka o izboru članova Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine
141. Odluka o izboru članova Odbora za pomorsko dobro i morske luke
140. Odluka o izboru članova Odbora za pomorstvo, promet i veze
139. Odluka o izboru članova Odbora za turizam
138. Odluka o izboru članova Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju
137. Odluka o izboru članova Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu
136. Odluka o izboru članova Odbora za znanost i tehnologije
135. Odluka o izboru članova Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo
134. Odluka o izboru članova Odbora za sport i tehničku kulturu
133. Odluka o izboru članova Odbora za kulturu
132. Odluka o izboru članova Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
131. Odluka o izboru članova Odbora za socijalnu skrb
130. Odluka o izboru članova Odbora za zdravstvo
129. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarski razvoj i infrastrukturu
128. Odluka o izboru članova Odbora za proračun i financije
127. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije
126. Odluka o davanju suglasnosti na polugodišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2013. godinu
125. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
124. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2013. godinu
123. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Rab
122. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Lječilišta Veli Lošinj
121. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća »Thalassotherapie« Opatija
120. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća »Thalassotherapie« Crikvenica
119. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Ljekarna »Jadran« Rijeka
118. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko
117. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
116. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«
115. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove »Priroda«
114. Odluka o imenovanju i razrješenju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije
33. Odluka o stavljanju izvan snage glave 6. (članci od 22. do 31.) Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
32. Odluka o izboru članova Savjeta mladih grada Čabra
31. Odluka o dodjeli javnih priznanja grada Čabra u 2013. godini
30. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Čabra
58. Obavijest za javnost da se pristupilo izradi Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva - UPU31
57. Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2013. godinu
46. Odluka o opozivu predsjednika i dosadašnjih članova Nadzornog odbora Vrela d.o.o., te o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora Vrela d.o.o. za komunalne djelatnosti
45. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Raba u članstvo Nadzornog odbora Rapske plovidbe d.d. Rab
44. Odluka o opozivu i izboru predsjednika i člana Nadzornog odbora »Dundova« d.o.o.
43. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Rab
42. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab
41. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Raba (pročišćeni tekst)
40. Statut Grada Raba (pročišćeni tekst)
133. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Grad Rijeku za 2013. godinu
53. Odluka o namjeni sredstava deponiranih kod HBOR-a
36. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj u Skupštinu Radija Otok Krk d.o.o.
35. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj u Skupštinu Ponikve d.o.o.
34. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj u Skupštinu TD Komun d.o.o.
25. Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalno društvo Jelen d.o.o.
38. Javna rasprava o prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU-1 Malinska, Radići (GP-1)
37. Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o.
36. Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica
35. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno - pravna pitanja
34. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
33. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Malinska-Dubašnica
32. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
48. Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja 2 Mihotići - dio Diraki (NA 11-3)
47. Odluka o zaduženju Općine Matulji
46. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Matulji
45. Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima za stipendiranje studenata
44. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Matulji
43. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine Matulji
17. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Mrkopalj
61. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
60. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu, sport i društvene djelatnosti
59. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun, financije i imovinu
58. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo
57. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo
56. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
55. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj
54. Odluka o izmjeni Odluke o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«
53. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za III. i IV. tromjesječje 2013. godine
52. Odluka o izmjenama Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Omišalj
51. Odluka o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova stalnih radnih tijela
50. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
49. Izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2013. godinu
48. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013. godinu
47. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu
46. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
45. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
44. I. izmjene Plana razvojnih programa za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015.
43. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
44. Odluka o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Punat
43. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
23. Odluka o imenovanju Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada
22. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ravna Gora za 2013. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr