SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 29. Petak, 27. srpnja 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
34. Polugodišnji obračun Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 1. 1. - 30. 6. 2012. godine
36. Odluka o autotaksi prijevozu
35. Odluka o socijalnoj skrbi
34. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu
33. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2012. godinu
32. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2012. godinu
31. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice u 2012. godini
30. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice u 2012. godini
29. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
28. Odluka o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Grada Crikvenice
27. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u osnovnim školama i dječjem vrtiću
21. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
20. Odluka o promjeni razreda turističkog mjesta na području Grada Delnica
49. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Malog Lošinja
92. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću Rijeka
91. Izmjena Plana prijma u službu u Grad Rijeku za 2012. godinu
27. Odluka o izradi urbanističkih planova uređenja - UPU - 3 - Jurandvor - sjever (N2), UPU - 4 Jurandvor - jug (N2) i UPU - 5 - Jurandvor - zapad (N2)
26. Odluka o izradi urbanističkih planova uređenja - UPU - 8 - Draga Bašćanska - sjever (N4-1) i UPU - 9 - Draga Bašćanska - jug (N4-1)
25. Odluka o izradi urbanističkih planova uređenja - UPU - 6 - Batomalj - sjever (N3-1) i UPU - 7 - Batomalj - jug (N3-2)
24. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja - DPU - 2 - groblja i proširenja groblja (G3) u naselju Batomalj
23. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja - UPU - 10 - zona poslovne namjene (K) Baška
22. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata
21. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2012. godini
20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
19. Zaključak Urbroj: 2142-03-01-12-3
26. Izmjena Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle
25. Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za određivanje visine početne mjesečne zakupnine po m2 poslovnog prostora
46. I. Izmjene Godišnjeg programa izgradnje vodovoda, kanalizacije i gospodarenja otpadom na području Općine Dobrinj za 2012. godinu
45. I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2012. godini
44. I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2012. godini
43. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Dobrinj za 2012. godinu
42. Zaključak o usvajanju ažurirane Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Dobrinj i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Dobrinj
41. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2011. godini
40. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Dobrinj u 2012. godini
39. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2012. godini
38. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Dobrinj za 2012. godinu
37. Prve Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2012. godinu
36. Prve Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
35. I. Izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2012. godini
34. Prve Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
33. Prve Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2012. godini
32. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2012. godini
31. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2012. godini
30. I. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
29. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
28. I. Izmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2012. godinu i Projekcija za 2013. - 2014.
31. Odluka o razrješenju i imenovanju
30. Zaključak Urbroj: 2156-04-01/12-3
29. Zaključak o razrješenju i imenovanju
28. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2012. godinu
13. Prva Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu
12. Prva Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
11. Odluka o Prvoj Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2012. godinu
10. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2012.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr