SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
49. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Bakra za 2012. godinu
58. Plan komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
57. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2012. godinu
56. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
55. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2012. godinu
54. Program javnih potreba kulturi za 2012. godinu
53. Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju za 2012. godinu
52. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2012. godinu
51. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2012. godinu
50. Plan razvojnih programa Grada Kraljevice u razdoblju od 2012. do 2014. godine
49. Proračun Grada Kraljevice za 2012. godinu i Projekcija Proračuna za 2013. i 2014. godinu
48. I. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2011. godinu
47. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
46. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2011. godinu
45. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu
44. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju za 2011. godinu
43. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2011. godinu
42. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Kraljevice u razdoblju od 2011. do 2013. godine
41. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2011. godinu i Projekcije Proračuna za 2012. i 2013. godinu
49. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2012. godinu
48. Plan razvojnih programa za razdoblje 2012.- 2014.
47. Proračun za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu
46. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
45. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
44. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Baška u 2012. godini
43. Analiza Stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Baška u 2011. godini
42. Godišnji Program javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2012. godinu
41. Godišnji Program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skbri na području Općine Baška u 2012. godini
40. Godišnji Program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2012. godini
39. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Baška u 2012. godini
38. Godišnji Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2012. godini
37. Godišnji Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Baška u 2012. godini
36. I. Izmjene i dopune Godišnjeg Programa javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2011. godinu
35. I. Izmjene i dopune Godišnjeg Programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2011. godini
34. I. Izmjene i dopune Godišnjeg Programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2011. godini
33. I. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Baška u 2011. godini
32. I. Izmjene i dopune Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2011. godini
31. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2011. godini
20. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2012. godinu
19. Proračun za 2012. i Projekcija za 2013. i 2014. godinu
18. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2011. i Projekcije za 2012. i 2013. godinu
55. Odluka o ustupanju zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj
54. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
53. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj
52. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
51. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije
50. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
49. Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj za 2012. godinu
48. Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2012. godinu
47. Program javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2012. godinu
46. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
45. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
44. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
43. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2012. godinu
42. Proračun Općine Omišalj za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu
65. Poništenje odluka
82. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoz pokojnika na području Općine Viškovo za razdoblje 2011. do 2015. godine
81. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
80. Odluka o socijalnoj skrbi
1. Odluka o produženju mandata direktoru »Komunalca« d.o.o. Vrbovsko

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr