SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
54. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
53. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2011. godinu
52. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2011. godinu
51. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2011. godinu
50. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2011. godinu
49. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2011. godinu
48. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2011. godinu
47. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2011. godinu
46. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2011. godinu
45. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2011. godinu
44. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2012. godinu
43. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
42. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2011. godinu
41. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2011. s Projekcijama za 2012. i 2013. godinu
40. Odluka o dopuni Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata
39. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2012. godinu
38. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2012. godinu
37. Proračun Grada Novi Vinodolski za 2012. godinu s Projekcijama za 2013. i 2014. godinu
70. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
69. Treće Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
68. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
67. Program rekonstrukcije nerazvrstane ceste Polje- Uvala Petrina u 2012. godini
66. Godišnji Program izgradnje vodovoda i kanalizacije na području Općine Dobrinj za 2012. godinu
65. Godišnji Program za turizam i gospodarstvo na području općine Dobrinj u 2012. godini
64. Godišnji Program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2012. godini
63. Godišnji Program javnih potreba socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2012. godini
62. Godišnji Program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj u 2012. godini
61. Godišnji Program javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2012. godini
60. Godišnji Program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2012. godini
59. Godišnji Program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2012. godini
58. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
57. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
56. Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2012. godini
55. Opće i javne usluge na području Općine Dobrinj u 2012. godini
54. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2012. godinu
53. Proračun za 2012. godinu i Projekcije za 2013. - 2014.
65. Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
64. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, zdravstvu, socijalnoj skrbi i sportu Općine Klana za 2012. godinu
63. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2012. godinu
62. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2012. godinu
61. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2012. godinu
60. Projekcije Proračuna Općine Klana za razdoblje 2013.-2014.
59. Proračun Općine Klana za 2012. godinu
58. Odluka o donošenju i usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Klana
57. Odluka o donošenju i usvajanju Plana civilne zaštite Općine Klana
56. Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine
55. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2011. godinu
54. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2011. godinu
53. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, zdravstvu, socijalnoj skrbi i sportu Općine Klana za 2011. godinu
52. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2011. godinu
51. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Klana za 2011. godinu
58. Odluka o izmjeni i dopuni Socijalnog programa Općine Malinska-Dubašnica
57. Odluka o obavljanju vodnih djelatnosti
56. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
55. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010.-2013.
54. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU-4 Rova (GP-3)
53. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 - Dobrničevo (dio GP-1)
52. Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Malinska-Dubašnica
51. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općini Malinska-Dubašnica
50. Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
49. Odluka o obnovi trajnih nasada
48. Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2012. godini
47. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
46. Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
45. Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
44. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
43. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
42. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
41. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu i Projekcije Proračuna za 2013. i 2014. godinu
40. Odluka o visini grobnih naknada
39. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o grobljima
38. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Malinska- Dubašnica
37. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Malinska, Tadići (GP-1)
36. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
35. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
34. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
33. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
32. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
31. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska -Dubašnica za 2011. godinu
47. Ispravak Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Matulji
1. Ispravak članka 19. u Statutu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr