SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 34. Srijeda, 19. listopada 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
27. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja Grada Bakra
26. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
25. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
24. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Grada Bakra
31. Odluka o Prvim Izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2011. godinu
30. Odluka o Prvim Izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2011. godinu
29. Odluka o Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2011. godinu
69. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja za životno djelo
68. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Malog Lošinja
67. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja
66. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
65. Odluka o Izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Grada Malog Lošinja
64. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
63. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
62. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 9 - Mali Lošinj
61. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
47. Odluka Ur. broj: 2156/01-04-11-12
26. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
49. I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Fužine za 2011. godinu
48. Pravilnik o Izmjeni i dopuni PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine
47. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
46. Odluka o određivanju vrijednosti obračunske jedinice - boda za obračun komunalne naknade
45. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
44. Odluka o donošenju UPU 6 Polosvne zone Vrata 2 (K1-5)
43. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela neizgrađenog građevinskog područja naselja Vrata NA 3_2
42. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja područja urbane komasacije (DPU3)
41. Prva Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Fužine za 2011. godinu
40. Prva Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2011. godinu
39. Prva Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2011. godinu
38. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Fužine za razdoblje 1.1. - 30.6.2011. godine
37. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeka o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Fužine za 2010. godinu
36. Odluka o prihvaćanju revizije Programa ukupnog razvoja Općine Fužine
29. Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Matulji za k.o. Brgud
13. Stavlja se van snage Odluka o objavi Javne rasprave Detaljnog plana uređenja Turističkog naselja T2-1 u Sungeru i objavljuje Prethodna rasprava tijekom izrade nacrta prijedloga Detaljnog plana uređenja Turističkog naselja T2-1 u Sungeru DPU5

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr