SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
55. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Andrije Mohorovičića, Matulji
54. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne glazbene škole Ive Tijardovića, Delnice
53. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole dr. Antuna Barca, Crikvenica
52. Odluka o izboru potpredsjednika Odbora za pomorsko dobro i morske luke
51. Odluka o razrješenju potpredsjednika Odbora za pomorsko dobro i morske luke
50. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Podrapost« u Općini Lopar
49. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Miramar, Grad Opatija
48. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belveder, Grad Opatija
47. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Ambasador, Grad Opatija
46. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana »More&More«, Grad Rab
45. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - brodogradilište Antun Jurić, Klimno, Općina Dobrinj
44. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - brodogradilište Đani, Klimno, Općina Dobrinj
43. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje školstvo za 2011. godinu
42. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2011. godinu
41. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova za 2011. godinu
40. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola za 2011. godinu
39. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola za 2011. godinu
38. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkih domova u 2011. godini
37. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije srednjih škola u 2011. godini
36. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2011. godini
35. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2011. godini
34. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb i rasporedu sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb na području Primorsko-goranske županije u 2011. godini
33. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2011. godini
32. Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji
31. Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije za 2011. - 2013. godine
30. Odluka o tekstu, napjevu i uporabi svečane pjesme Primorsko-goranske županije
29. Odluka o odabiru svečane pjesme Primorsko-goranske županije
17. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta gradonačelnika Grada Cresa
9. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora: Dramalj, Crikvenica - zapad, Crikvenica - centar, Crikvenica - istok i Selce
21. Izmjena i dopuna Odluke o organizaciji prometa na području Grada Malog Lošinja
20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata
19. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Malog Lošinja
18. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanja usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog lošinja za 2011. godinu
17. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
16. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
13. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
12. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
11. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
10. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
9. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
8. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Grada Raba
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju auto taksi prijevoza na području Grada Raba
6. Odluka o nastavku aktivnosti na realizaciji radne (poslovne) zone »Mišnjak« u 2011. godini
5. Odluka o dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
25. Odluka o dodjeli likovne nagrade Ivo Kalina
5. Plan prijma u službu Grada Vrbovskog za 2011. godinu
5. Izvještaj za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
4. Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
3. Odluka o raspodjeli rezultata
2. Izvještaj o izvršenju Proračuna
18. Javna rasprava o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja neizgrađenog građevinskog područja naselja Vrata NA 3_2
17. Pravilnik o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine
16. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine
12. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2010. godinu
11. Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
10. Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2010. godinu
20. Oglas
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2010. godinu
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2010. godinu
3. Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna Gora za 2010. godinu
25. Ispravak I. Izmjene i dopune Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Grižane-Belgrad - UPU3
24. Odluka o visini naknade troškova članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća Vinodolske općine i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«
23. Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine u 2011. godini
22. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine za 2010. godinu
21. I. Izmjene i dopune Plana malih nabava, bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna za 2011. godinu
20. I. Izmjene i dopune Plana javne nabave Vinodolske općine za 2011. godinu
20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i imenovanih predstavnika Općine Viškovo
19. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
18. Odluka o groblju
17. I. izmjene i dopune javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2011. godini
16. Izmjene i dopune javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2011. godini
15. Izmjene i dopune javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2011. godini
14. I. Izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2011. godine
13. I. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu
12. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu
10. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu i Projekcija za 2012. i 2013. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine
8. Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine
7. Odluka o raspodjeli rezultata - viška prihoda za 2010. godinu
6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr