SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
39. Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
21. Plan lokacija za postavljanje privremenih objekata
20. Odluka o utvrđivanju kriterija i načina uspostavljanja suradnje između Grada Orlove i Grada Crikvenice
20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Kastva
19. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu
18. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu
17. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
16. Dopuna Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
15. Odluka Ur. broj: 2170-05-01-1-10-5
14. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2010. i projekcija za 2011. - 2012. godinu
13. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2009. godinu
33. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 16 turističke zone T13 Šmrika
32. Program razvoja Grada Kraljevice
31. Odluka o prihvaćanju Tabelarnog dijela Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice
30. Odluka o imenovanju članova Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
29. Odluka o imenovanju članova Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb
28. Odluka o imenovanju članova Odbora za kulturu
27. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu uporabu gospodarske zgrade i nadstrešnice k.č. 1346/6 K.O. Bakarac
26. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima naplate usluga Dječjeg vrtića »Orepčići«
25. Odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika
24. Odluka o plaći gradonačelnika i drugim pravima iz radnog odnosa
23. Odluka o usvajanju Izvješća za 2009. godinu Dječjeg vrtića »Orepčići« Kraljevica
22. Odluka o usvajanju Izvješća za 2009. godinu Narodne knjižnice i čitaonice Kraljevica
21. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
20. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2010. godinu
19. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
18. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2009. godini
17. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2010. godinu i projekcije Proračuna za 2011. i 2012. godinu
16. Godišnji obračun Proračuna Grada Kraljevice za 2009. godinu
23. Odluka o visini naknade za parkiranje
22. Plan prijma u službu u Grad Krk za 2010. godinu
21. Odluka o plaćama gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika Grada Krka
20. Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata
19. Odluka o organizaciji naplate parkiranja
18. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka
17. Odluka o naknadi za razvoj (za sufinanciranje izgradnje mjesnih mreža i drugih vodnih građevina)
16. Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2010. godini
15. Odluka o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela cijene vode od 1,50 kn/m3
14. Odluka o naknadi za razvoj
13. Odluka o prihvaćanju investicije - Projekt Jadran
12. Odluka o izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka
11. Odluka o raspodjeli viška prihoda 2009. godine
10. Godišnji obračun Proračuna Grada Krka za 2009. godinu
35. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak
34. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Lošinjskog muzeja
33. Odluka o razrješenju ravnateljice Lošinjskog muzeja
32. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
31. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
30. Odluka o autotaksi prijevozu
29. Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2009. godinu
28. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2009. godinu
25. Zaključak Ur. broj 2156/01-01-10-1
24. Program rada Savjeta mladih Grada Opatije za 2010. godinu
23. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije
22. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo
21. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije
20. Plan gradnje vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2012. godine
19. Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja središta naselja Ičići
78. Cjenik građevinskog zemljišta
13. Godišnji obračun Proračuna Općine Brod Moravice za 2009. godinu
26. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
25. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
24. Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
23. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
22. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
21. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
20. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
19. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2010. godinu
10. Izmjena i dopuna Odluke o javnom ukidanju statusa javnog dobra
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta
21. Izmjena i dopuna Pravilnika o ostvarivanju poticaja za poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Matulji
13. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Kupjak, Stara Sušica i Stari Laz
5. Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga (Pročišćeni tekst)
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr