SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
38. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rabu
37. Odluka o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
36. Odluka o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
35. Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnine-poslovnog prostora sa svojstvom kulturnog dobra u Gradu Rabu
34. Odluka o davanju suglasnosti Gradskom komunalnom trgovačkom društvu Murvica d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži »Gradsko kupalište« u Crikvenici
33. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2010. godini
32. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb i rasporedu sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb na području Primorsko-goranske županije u 2010. godini
31. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima loženja vatre na otvorenom mjestu
30. Odluka o pristupanju Primorsko-goranske županije međuregionalnoj inicijativi »Srednjoeuropski prometni koridor (CETC)«
21. Javna rasprava prijedloga izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Cres
20. Javna rasprava prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa
19. Plan prijma u službu Grada Cresa za 2010. godinu
17. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja/ice Muzeja Grada Crikvenice
16. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski
15. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Crikvenice
14. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Crikvenice
13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
12. Odluka o utvrđivanju naknade troškova članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Crikvenice
11. Odluka o javnim priznanjima Grada Crikvenice
27. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-8 skijalište Bijela Kosa 1 - centar za zimske sportove
26. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
25. Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
24. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2009. godinu
23. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2009. godinu
22. Odluka o kreditnom zaduženju Grada Vrbovskog kod Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka
21. Odluka o porezima Grada Vrbovskog
20. Odluka o dimnjačarskoj službi
19. Odluka o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Vrbovskog
18. Odluka o uvjetima i načinu držanja životinja
17. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Vrbovskog
16. Odluka o uvjetima i mjestima pružanja usluga u turizmu
15. Odluka o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Bijela kosa d.o.o.
14. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar d.o.o.
10. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta - zimske službe na području Općine Klana temeljem ugovora
9. Program javnih potreba u sportu Općine Klana za 2010. godinu
8. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Klana za 2010. godinu
7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu
6. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu
5. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Klana za 2009. godinu
4. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Klana za 2009. godinu
3. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2009. godinu
2. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu
1. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu
19. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području Općine Omišalj
18. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora naselja Omišalj i Njivice
12. Odluka o usvajanju prethodne suglasnosti na prijavljeni cjenik za odvoz komunalnog otpada poduzeća »Komunalac« d.o.o. Delnice
11. Odluka o usvajanju prethodne suglasnosti na prijavljeni cjenik za vodne usluge - javna vodoopskrba poduzeća »Komunalac« d.o.o. Delnice
10. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2010. godinu
9. Odluka o visini plaće općinskog načelnika Općine Skrad
8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 1. 1. do 31. 12. 2009. godine
7. Godišnji obračun Proračuna Općine Skrad za 2009. godinu
28. Odluka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine u 2010. godini
27. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o spajanju naselja: Baćići, Benići, Benkovići, Cerovići, Čandrli, Drivenik-Stanica, Goričine, Jerčinovići, Klarići, Kokanj, Petrinovići, Plišići, Šimići i Drivenik, u jedinstveno naselje Drivenik
26. Odluka o određivanju imena novih ulica (mjesta) unutar granica postojećeg naselja Drivenik, u šumskom dijelu područja Općine
25. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o spajanju naselja: Bašunje Male, Blažići, Belobrajići, Janjevalj, Pećca, Podsopalj Belgradski, Podsopalj Drivenički, Ričina, Ropci, Semičevići, Sušik, Tribalj, Gornji Tribalj, u jedinstveno naselje Tribalj
24. Odluka o određivanju imena novih ulica (mjesta) unutar granica postojećeg naselja Tribalj, u šumskom dijelu područja Općine
23. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o spajanju naselja: Bribir, Dragaljin, Gradac, Jargovo, Kičeri, Kosavin, Kričina, Lukovo, Podgori, Podugrinac, Poduljin, Podskoči, Ravno, Stankov Laz, Sveti Mikula, Sveti Vid, Štale i Ugrini, u jedinstveno naselje Bribir
22. Odluka o određivanju imena novih ulica (mjesta) unutar granica postojećeg naselja Bribir, u šumskom dijelu područja Općine
21. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima
20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnoj samoupravi
19. I. izmjene i dopune Plana malih nabava - bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna
18. I. izmjene i dopune Plana javne nabave Vinodolske općine za 2010. godinu
1. Statut Turističke zajednice Općine Matulji

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr