SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
OPĆINA VINODOLSKA
7

21.

Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08 i 36/09), shodno primjeni Zakona o izboru članova predstavničkih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02, 39/02 - Odluka USRH, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 - pročišćeni tekst, 109/07), članka 48. Statuta Općine vinodolske općine, Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 5. sjednici održanoj 10. ožujka 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora
u mjesnim odborima

Članak 1.

U Odluci o provedbi izbora u mjesnim odborima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/02) u članku 1. riječi »Općine Vinodolske«, zamjenjuju se riječima »Vinodolske općine«.

Članak 2.

U članku 2. iza stavka drugog dodaje se novi stavak koji glasi: »Područje svakog Mjesnog odbora čini zasebnu izbornu jedinicu«.

Članak 3.

U članku 3. riječi: »Općine Vinodolske« i »Poglavarstva« zamjenjuju se riječima: »Vinodolske općine« i »Načelniku«.

Članak 4.

U članku 4. riječi: ... na području Općine Vinodolske 9 članova», zamjenjuju se riječima: »Vinodolske općine 5 članova«.

Članak 5.

U članku 5. riječi »Općine Vinodolske«, zamjenjuju se riječima »Vinodolske općine«.

Članak 6.

U članku 8. zadnji stavak se mijenja i glasi: »član Vijeća izabranog na neovisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabran kandidat s liste«.

Članak 7.

U članku 12. stavak prvi se mijenja i glasi: »potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njenog izdavanja, JMBG i OIB«.

Članak 8.

U članku 14. stavak prvi mijenja se i glasi: »u prijedlogu liste obvezatno se navode imena i prezimena kandidata, nacionalnost, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njenog izdavanja, jedinstveni matični broj i OIB kandidata predloženih na listi«.

Iza stavka trećeg članka 14. Dodaje se novi stavak koji glasi: »Ako predlagatelj predloži više kandidata od onog broja članova Vijeća (5), smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati do najvećeg broja članova Vijeća koji se biraju«.

Članak 9.

U članku 20. riječi »Općine Vinodolske, zamjenjuju se riječima »Vinodolske općine«.

Članak 10.

U članku 23. riječi »Općine Vinodolske«, zamjenjuju se riječima »Vinodolske općine«.

Članak 11.

U članku 24. stavak prvi se mijenja i glasi:

»Općinsko izborno povjerenstvo imenuje se posebnom odlukom uz donošenje odluke o raspisivanju izbora, koju odluku donosi Općinsko vijeće Vinodolske općine iz reda dipl.pravnika i stručnih osoba, koji ne smiju biti članovi političkih stranaka«.

Članak 12.

U članku 44. riječi: »Općine Vinodolske« zamjenjuju se riječima »Vinodolske općine«.

Članak 13.

U članku 52. riječi: »Općine Vinodolske«, zamjenjuje se riječima: »Vinodolske općine«.

Članak 14.

U članku 55. na kraju se dodaje novi stavak koji glasi: »Član Vijeća mjesnog odbora ne može istovremeno biti pročelnik-ca, niti djelatnici općinske uprave Vinodolske općine.

Članak 15.

Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu osnog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/1

Ur. broj: 2107-03/10-01-3-05

Bribir, 10. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=668&mjesto=91253&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr