SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 44. Četvrtak, 29. listopada 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
129. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2009. godinu
128. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Brod na Kupi
127. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Marko A. Stuparić« Mali Lošinj
126. Odluka o izboru predstavnika Primorsko-goranske županije u Otočno vijeće
125. Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnina koje se nalaze unutar Parka prirode »Učka«
124. Odluka o davanju u zakup zajedničkog lovišta broj VIII/104 »Veli Lošinj«
123. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište »Kantrida«
122. Zaključak o donošenju Strateških smjernica rada Primorsko-goranske županije 2009. - 2013. godine
51. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
50. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra
49. Odluka o grbu i zastavi Grada Bakra
48. Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu stana u najam
57. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za popis birača
56. Odluka o izboru članova Odbora za ravnopravnost spolova
55. Odluka o izboru članova Odbora za turizam
54. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo, razvoj i zaštitu potrošača
53. Odluka o izboru članova Odbora za komunalne djelatnosti, uređenje naselja, stambene i poslovne prostore
52. Odluka o izboru članova Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
51. Odluka o izboru članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i osobe treće životne dobi
50. Odluka o izboru članova Odbora za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju
49. Odluka o izboru članova Odbora za suradnju s jedinicama lokalne samouprave i regionalne samouprave i međunarodnu suradnju
48. Odluka o izboru članova Odbora za kulturu i tehničku kulturu
47. Odluka o izboru članova Odbora za sport i tjelesnu kulturu
46. Odluka o raspodjeli rezultata
45. Odluka o razrješenju dužnosti člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
44. Odluka o razrješenju dužnosti člana Mandatne komisije
43. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova tekućeg investicijskog održavanja odvodnje atmosferskih voda na području Grada Kastva temeljem ugovora
119. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Opatije
192. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke
191. Odluka o izmjeni Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Rijeke
190. Odluka o izmjenama Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke
189. Izmjene i dopune Tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci
188. Odluka o davanju u zakup javnih tunelskih skloništa i skloništa osnovne zaštite u miru
187. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja
186. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke
185. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihovog razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
184. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke
183. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela stambenog područja Minakovo
182. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za popise birača Grada Rijeke
181. Odluka o razrješenju članova Povjerenstva za popise birača Grada Rijeke
50. Odluka o osnivanju Savjeta općinskog načelnika Općine Brod Moravice
49. Odluka o Izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
48. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Brod Moravice
47. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje poslova crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
46. Odluka o izboru članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za područje Općine Brod Moravice
45. Odluka o izboru članova Povjerenstva za vatrogastvo na području Općine Brod Moravice
44. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Brod Moravice
43. Odluka o izboru članova Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općine Brod Moravice
42. Odluka o izboru članova Povjerenstva za kulturu, predškolski odgoj i osnovno obrazovanje Općine Brod Moravice
41. Odluka o izboru članova Povjerenstva za tjelesnu kulturu, šport i tehničku kulturu Općine Brod Moravice
40. Odluka o izboru članova Povjerenstva za zdravstvo i socijalnu skrb Općine Brod Moravice
39. Odluka o izboru članova Povjerenstva za informiranje, turizam, međuopćinsku i međunarodnu suradnju Općine Brod Moravice
38. Odluka o izboru članova Povjerenstva za popis imovine Općine Brod Moravice
37. Odluka o izboru Povjerenstva za proračun i financije Općine Brod Moravice
36. Odluka o izboru Povjerenstva za komunalnu infrastrukturu, zaštitu okoliša i prostorno planiranje Općine Brod Moravice
35. Odluka o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Brod Moravice
34. Odluka o izboru članova Povjerenstva za stipendiranje učenika i studenata sa područja Općine Brod Moravice
33. Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis birača na području Općine Brod Moravice
32. Završno izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu
31. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Brod Moravice za 2008. godinu
84. Izmjene i dopune Rješenja o imenovanju Savjeta potrošača za praćenje cijena javnih usluga
83. Izmjene i dopune Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
82. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Fužine
81. Rješenje o imenovanju Komisije za popis birača
80. Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja Općine Fužine
79. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendije Općine Fužine
78. Odluka o stipendiji Općine Fužine
77. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2009. godinu
76. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2009. godinu
75. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2009. godinu
74. Prve izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Fužine za 2009. godinu
73. Druga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2009. godinu
72. Druga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2009. godinu
71. II. izmjene i dopune Proračuna za 2009. godinu
70. Izvršenje Proračuna za razdoblje 01.01. - 30.06.2009.
69. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeka o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Fužine za 2008. godinu
42. Odluka o izboru članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo
41. Izvješće o ostvarenom proračunu Općine Klana za razdoblje 01.01. - 30.06.2009.
40. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i stočarstvo
39. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, financije i proračun, komunalni sustav, razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
38. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora društvene djelatnosti i međudržavnu i međuopćinsku suradnju
37. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova za Odbor za socijalna i zdravstvena pitanja
36. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za grobljanska pitanja
35. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Klana
48. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji za 2009. godinu
24. Izvješće o troškovima izborne promidžbe kandidata za načelnika Općine Mrkopalj
23. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za I. - VI. 2009.
44. Odluka o razrješenju i imenovanju Komisije za popis birača Općine Skrad
73. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja
72. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
71. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
70. Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
69. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarno-pravna pitanja
68. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarno-pravna pitanja
67. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarno-pravna pitanja
66. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
65. Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis birača Općine Viškovo
64. Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, imenovanih predstavnika Općine Viškovo te plaće općinskog načelnika i zamjenika načelnika
63. Odluka o izboru Odbora za zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša i energetske učinkovitosti
62. Odluka o izboru Odbora za socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, brigu o djeci
61. Odluka o izboru Odbora za praćenje sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac i odlagališta u mirovanju opasnog tekućeg otpada Sovjak
60. Odluka o izboru Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja
59. Odluka o izboru Odbora za proračun, financije i investicije
58. Odluka o izboru Odbora za pritužbe i prijedloge građana
57. Odluka o izboru Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
56. Odluka o izboru Odbora za kulturu, tjelesnu kulturu, šport, odgoj i osnovno obrazovanje
55. Odluka o izboru Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
54. Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača
53. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
52. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
51. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o groblju
50. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr