SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
181. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja riba i školjki u uvali Kaldonta, Mali Lošinj
180. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra na području Velopin, rt
71. Plan razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2008. i 2009. godinu
70. Plan razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2007. godinu
69. Projekcija Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2007. - 2009. godine
68. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2007. godinu
67. Proračun Grada Malog Lošinja za 2007. godinu
66. Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga
145. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o davanju u zakup nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih poruka i ogla
144. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata
143. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja poslovnog bloka u Zvonimirovoj ulici
142. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području
141. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području
140. Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke
139. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
138. Odluka o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te re
137. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2007. godinu
136. Odluka o uporabi sredstava komunalne naknade za održavanje objekata školskog sadržaja
135. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu
134. Projekcija Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2008. - 2009. godine
133. Proračun Grada Rijeke za 2007. godinu
132. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2007. godinu
131. Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke
130. Odluka o naknadama članovima Poglavarstva Grada Rijeke
129. Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2007. godini
128. Odluka o visini spomeničke rente
127. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini
126. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2007. godini
125. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
124. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu
123. Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2007. godinu
122. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu
121. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza TD RIJEKA PROMET d.o.o.
120. Odluka o imenovanju predsjednice i članova Odbora za javna priznanja Grada Rijeke
31. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Brod Moravice za 2007. godinu
30. Proračun Općine Brod Moravice za 2007. godinu
72. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/04, 23/ 06, 35
71. Plan nabave za robe, radove i usluge za 2007. godinu
70. Godišnji program javnog reda i sigurnosti na području Općine Dobrinj u 2007. godini
69. Godišnji program razvitka gospodarskih djelatnosti na području Općine Dobrinj u 2007. godini
68. Opće javne usluge na području Općine Dobrinj u 2007. godini
67. Godišnji program zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj za 2007. godinu
66. Godišnji program javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja na području Općine Dobrinj u 2007. godini
65. Godišnji program javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2007. godini
64. Plan razvojnih programa 2007. - 2009. godine
63. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini
62. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
61. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2007. godinu
60. Projekcija Proračuna za 2007. - 2009. godinu
59. Proračun za 2007. godinu
37. Odluka o izmjeni Odluke o plaći općinskog načelnika, naknadama za rad članovima Općinskog poglavarstva, članovima Općinskog vijeć
36. Izmjene Poslovnika Općinskog vijeća Općine Omišalj
55. Odluka o imenovanju Odbora za ravnopravnost spolova
54. Odluka o određivanju naknade troškova i izgubljene zarade za rad vijećnika u Općinskom vijeću, članova Općinskog poglavarstva, nj
53. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
52. Prva izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2006. godinu
51. Prva izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2006. godinu
50. Prva izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2006. godinu
49. Prva izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrozaštiti za 2006. godinu
48. Prva izmjena i dopuna Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2006. godinu
47. Druga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
46. Druga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
45. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr