SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
115. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Omišalj, Omišalj
114. Odluka o razrješenju i imenovnju člana Školskog odbora Osnovne škole Omišalj, Omišalj
113. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u Osnovnoj školi »Milan Brozović«, Kastav (glazbeni dio)
112. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u Osnovnoj školi Frane Petrića, Cres (glazbeni odjel)
111. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u Osnovnoj školi Maria Martinolića, Mali Lošinj (glazbeni odjel)
110. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u u Osnovnoj glazbenoj školi Ive Tijardovića Delnice, Delnice
109. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Rijeka
108. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka
107. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa iznosa za povećane troškova obrazovanja u u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Rijeka
106. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u Obrtničkoj školi, Opatija
105. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u Medicinskoj školi u Rijeci, Rijeka
104. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2019./2020. u Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka
103. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2019./2020. Pomorskoj školi Bakar, Bakar
102. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2019./2020. u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Rijeka
101. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2019./2020. u Medicinskoj školi u Rijeci, Rijeka
100. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2019./2020. u Hotelijersko-turističkoj školi Opatija, Opatija
99. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2019./2020. u Ugostiteljskoj školi Opatija, Opatija
98. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2019./2020. u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci, Rijeka
97. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2019./2020. u Srednjoj školi dr. Antuna Barca Crikvenica, Crikvenica
96. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2019./2020. u Srednjoj školi Ambroza Haračića Mali Lošinj, Mali Lošinj
95. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljanj iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2019./2020. u Gimnaziji Eugena Kumičića, Opatija
94. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljanja iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2019./2020. u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji, Rijeka
93. Odluka o proglašenju prirodne nepogode za Općinu Brod Moravice
66. Urbanistički plan uređenja naselja Opatija
65. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2018. godinu
64. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo
63. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije
62. Odluka o dodjeli nagrada Grada Opatije
61. I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
60. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
59. I. izmjene Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
58. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2019.godinu
57. Godišnje izvršenje Proračuna Grada Opatije za 2018. godinu
38. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Raba za 2019. godinu
37. Zaključak Urbroj: 2169-01-01-19-3
36. Financijski plan za požarnu 2019. godinu
35. Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Raba za 2019. godinu
34. Odluka o proglašenju privremene prigodne prodaje (trgovačko-turističkog sajma) na području Grada Raba u 2019. godini
43. Zaključak (o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Baška za razdoblje od 2014. do 2018. godine
42. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Baška
41. I. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
40. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2019. godini
39. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2019. godini
38. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2019. godini
37. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2019. godini
36. Zaključak (o prihvaćanju Izvješća o izvršenju godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2018. godini)
35. Zaključak (o prihvaćanju Izvješća o izvršenju godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2018. godini)
34. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Baška
33. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima
32. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Baška za 2019. godinu
31. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu s Projekcijom za 2020. i 2021. godinu
30. Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu i načinu korištenja viška prihoda
29. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2018. godinu
49. ODLUKA o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja centra Matulja (DPU 1)
48. ODLUKA o stavljanju izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU 3)
47. ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJA
46. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
45. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Matulji za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2019. godine
44. ODLUKA O ZADUŽENJU OPĆINE MATULJI
43. ODLUKA O ZADUŽENJU OPĆINE MATULJI
42. ODLUKA O ZADUŽENJU OPĆINE MATULJI
41. ODLUKA O ZADUŽENJU OPĆINE MATULJI
40. ODLUKA O ZADUŽENJU OPĆINE MATULJI
39. 1. IZMJENE I DOPUNE Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2019. godinu
38. I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MATULJI ZA RAZDOBLJE 2019.-2021. GODINE
37. 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019.G. I PROJEKCIJE 2020-2021.G.
36. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU
35. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr