SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 31. Srijeda, 2. kolovoza 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
17. Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Cresa
16. Odluka o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim stipendijama i učeničkim naknadama
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića«
17. Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi na k. č. 8066/1 k.o. Gerovo
16. Odluka o dopuni Sporazuma o osnivanju Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ
15. Odluka o spomeničkoj renti Grada Čabra
14. Odluka o osnivanju poduzetničke zone u Prezidu
13. Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Čabra
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Čabru
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Čabru
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
9. I. izmjena Proračuna za 2006. godinu
25. Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću »Vladimir Nazor« Kastav
24. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
23. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na IV. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav
22. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2006. godinu
21. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2006. godine
20. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2006. godinu
19. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovnog kompleksa »Hanninvest« i prometnica u radnoj zoni Žegoti
27. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja »Turističkog naselja Zagori«
37. Odluka o stipendiranju učenika i studenata
36. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za pitanja mladih
35. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije
34. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2006. godinu
33. Izmjene Projekcije plana proračuna Grada Opatije za 2006. do 2008. godine
32. II. izmjene Plana proračuna Grada Opatije za 2006. godinu
31. I. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
30. II. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
29. Izvršenje Plana proračuna Grada Opatije za I. - VI. 2006. godine
27. Odluka o javnim priznanjima Općine Brod Moravice
26. Poslovnik Općinskog poglavarstva Općine Brod Moravice
25. Odluka o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća, članova Općinskog poglavarstva i njihovih radnih tijela
24. Odluka o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Brod Moravice
23. Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika i članova Povjerenstva za natječaje Općine Brod Moravice
22. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za korištenje i održavanje groblja u Brod Moravicama
21. Odluka o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
20. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Skupštine Komunalnog društva »Kostrena« d.o.o. Kostrena
19. Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Kostrena
18. Odluka o drugoj izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
17. Odluka o trećoj izmjeni Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
16. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2006. godinu
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
25. Izvršenje Proračuna Općine Mošćenička Draga za siječanj - lipanj 2006. godine
24. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Stara Sušica
23. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Stari Laz
22. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Kupjak
35. Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2005./06. Osnovne škole »Sveti Matej« Viškovo
34. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, brigu o djeci
33. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
32. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
31. Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
30. Odluka o razrješenju i imenovanju Odbora za statutarno - pravna pitanja
29. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2006. godinu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr