SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 11. Petak, 17. ožujka 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
25. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Crikvenice za 2006. godinu
24. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola
23. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola na području Grada Crikvenice za 2006. godinu
22. Mjerila za osiguranje sredstava za djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe na području Grada Crikvenice za 2006. godinu
21. I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2006. godinu
20. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
19. I. izmjena i dopuna Odluke o projekciji proračunske potrošnje za 2007. i 2008. godinu
18. I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2006. godinu s projekcijom za 2007. i 2008. godinu
17. Izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
16. Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata Grada Crikvenice
15. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete
14. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Jadranovo
13. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
12. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
11. Godišnji obračun Proračuna Grada Crikvenice za 2005. godinu
12. Odluka o izboru članova Odbora za ravnopravnost spolova
11. Odluka o izboru članova Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
10. Odluka o strukturi Povjerenstva za izgradnju trga s kipom Sv. Nikole
9. Izmjene i dopune Odluke o pokretanju inicijative izgradnje trga s kipom Sv. Nikole
8. Odluka o brisanju kulture puta
7. Izmjene i dopune Odluke o visini zakupnine zemljišta za postavu kioska i drugih montažnih objekata
6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2005. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini
4. Izmjene i dopune Statuta Grada Kraljevice
3. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2006. godinu
2. Godišnji obračun Proračuna Grada Kraljevice za 2005. godinu
15. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
14. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
13. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
12. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
11. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
10. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj
9. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj
8. Odluka o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj
7. Odluka o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Dobrinj
6. Odluka o izboru dva zamjenika Općinskog načelnika Općine Dobrinj
5. Odluka o izboru Općinskog načelnika Općine Dobrinj
4. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj
3. Odluka o raspodjeli rezultata
2. Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za razdoblje od 01.01. do 31.12.2005.
18. Poslovnik Općinskog poglavarstva
29. Odluka o prvim Izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
28. Odluka o uporabi grba i zastave Općine Lokve
27. Odluka o javnim priznanjima Općine Lokve
26. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve
6. Godišnji obračun Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2005. godinu
12. Odluka o osnivanju Puntarske zaklade za starije osobe
11. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Punat za 2005. godinu
10. Godišnji obračun Proračuna Općine Punat za razdoblje siječanj - prosinac 2005. godine
12. Odluka o osnivanju Puntarske zaklade za starije osobe
11. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Punat za 2005. godinu
10. Godišnji obračun Proračuna Općine Punat za razdoblje siječanj - prosinac 2005. godine
7. Odluka o prihvaćanju Cjenika usluge crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
18. Zaključak o izradi razvojnog projekta »Projekt ukupnog razvoja Općine Skrad«
17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Skrad
16. Odluka o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća, članova Općinskog poglavarstva i njihovih radnih tijela
15. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju tekuće proračunske rezerve od 01.01. do 31. 12. 2005. godine
14. Godišnji obračun Proračuna Općine Skrad za 2005. godinu
18. Odluka o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Vrbnik
17. Odluka o izboru zamjenika načelnika Općine Vrbnik
16. Odluka o izboru načelnika Općine Vrbnik
15. Poslovnik Općinskog poglavarstva Općine Vrbnik
14. Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za 2006. godinu u Općini Vrbnik
13. Program javnih potreba u kulturi za 2006. godinu
12. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2006. godini
11. Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2006.
10. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2006. godinu
9. Odluka o naknadama troškova za rad Načelniku Općine Vrbnik, članovima Poglavarstva, članovima Općinskog vijeća
8. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbnik
7. Odluka o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbnik
6. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana u Općinskom vijeću Općine Vrbnik
5. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana u Općinskom vijeću Općine Vrbnik
4. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana u Općinskom vijeću Općine Vrbnik
3. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbnik
2. Odluka o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr