SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
59. Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja
58. Plan pozivanja povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja
28. II. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu
27. Odluka o dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novi Vinodolski
26. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Prisika Novi Vinodolski
25. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu
24. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Novog Vinodolskog za razdoblje od 2017. do 2022. godine
23. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Novi Vinodolski
66. Odluka o kratkoročnom zaduženju Grada Raba
65. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2018. godinu
64. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2018. godinu
63. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
62. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
25. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2018. godinu
24. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od inetersa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području Općine Baška
23. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
23. Odluka o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe
27. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja centra Matulja (DPU 1)
26. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU 3)
25. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji
24. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja
23. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji
26. Odluka o Izmjeni Odluke o određivanju rezerviranih parkirališnih mjesta
25. Odluka o Izmjeni Odluke o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila
33. Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina
32. Ostvarenje Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Vinodolskoj općini za 2017. godinu
31. Ostvarenje Programa javnih potreba u sportu Vinodolske općine za 2017. godinu
30. Ostvarenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanjua Vinodolske općine za 2017. godinu
29. Ostvarenje Programa javnih potreba u području kulture u Vinodolskoj općini za 2017. godinu
28. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2017. godinu
27. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Vinodolske općine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr