SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

32.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/ 12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 127/17.) te članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine PGŽ« broj 40/09, 15/13, 30/13 i 7/18.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 11. sjednici održanoj 10. svibnja 2018. godini, donijelo je

OSTVARENJE PROGRAMA SOCIJALNE
SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U
VINODOLSKOJ OPĆINI ZA 2017. GODINU

Članak 1.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

PROGRAM

SOCIJALNI SUSTAV I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 3.

AKTIVNOSTI:

-SOCIJALNA SKRB

Članak 4.

NAZIV PROGRAMA

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
U VINODOLSKOJ OPĆINI ZA 2017. GODINU

Članak 5.

SVRHA PROGRAMA

Svrha socijalnog programa je osigurati građanima Vinodolske općine viši standard socijalne zaštite tako da se nadopuni programom što ga osigurava država putem Centra za socijalnu skrb.

Članak 6.

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima.

Članak 7.

OPIS PROGRAMA

Program socijalne zaštite i skrbi sastoji se od sljedećih aktivnosti:

1. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

2. Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

3. Pomoć udrugama u oblasti socijalne skrbi

Članak 8.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Aktivnosti se provode kontinuirano i sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Vinodolske općine.

Članak 9.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Vinodolskoj općini za 2017. godinu osigurana su sredstva u proračunu u iznosu od 375.942,76 kn i raspoređena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 10.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji programa je pročelnik Jedinstveni upravnog odjela.

Članak 11.

Pojedinačne iznose pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima utvrdit će Socijalno vijeće, odnosno Općinsko vijeće Vinodolske općine posebnom odlukom na prijedlog Socijalnog vijeća.

Članak 12.

Raspored sredstava iz ovog proračuna vršit će se u skladu sa kriterijima iz općeg akta, sukladno Zakonu, a temeljem Rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima.

Članak 13.

Ovaj Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/6

URBROJ.2107-03/18-01-5-103

Bribir, 10. svibnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1058&mjesto=91253&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr