SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 16. Četvrtak, 29. travnja 2010.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ D.O.O
Moscenicka_draga-001

1.

Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu - Pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) te članka 38. toč.14. Društvenog ugovora, Skupština društva Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj d.o.o., na sjednici održanoj dana 19. travnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visinu cijena komunalnih usluga:

- odvoza i odlaganja otpada,

- pogrebnih usluga,

- davanje u zakup prodajnih mjesta u ribarnici.

Članak 2.

Obračun komunalne usluge plaća se isporučitelju komunalne usluge na način i prema cijenama utvrđenim ovom Odlukom.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik prenio na korisnika ugovorom.

Članak 3.

Potrošač može račun za komunalnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Rok za podmirenje računa za komunalnu uslugu otisnut je na svakom ispostavljenom računu.

Ukoliko potrošač ne plati račun u roku iz stavka 1. ovog članka, isporučitelj će zaračunati zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Potrošač je dužan pismeno izvjestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene. Promjena obvezuje isporučitelja od dana primitka iste.

Članak 6.

Potrošač ima pravo prigovora (reklamacije) na obračun komunalne usluge u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja računa.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dostave prigovora.

Ako je isporučitelj komunalne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

II. OBRAČUN KOMUNALE USLUGE I DOSTAVA RAČUNA

1. Obračun usluge gospodarenja otpadom

1.1. Kućanstva

Članak 7.

Obračun komunalne usluge gospodarenja otpadom u kućanstvu vrši se na slijedeći način prema vrsti kućanstva:

1. kućanstva koja imaju članove sa stalnim prebivalištem:

- plaćaju fiksnu naknadu za pokriće troškova za održavanje sustava, svaki mjesec kroz godinu 10,00 kn/objektu,

- prema broju članova kućanstva, svaki mjesec kroz godinu 9,20 kn/po članu mjesečno.

2. kućanstva koja imaju članove sa stalnim prebivalištem i koja se bave »pružanjem usluga u domaćinstvu - iznajmljivanje«:

- plaćaju obveze iz točke 1. ovog članka,

- prema broju registriranih kreveta za 4 mjeseca u godini i to 6., 7., 8. i 9. mjesec 21,60 kn/krevetu mjesečno.

3. kućanstva koja se koriste povremeno kao kuće ili stanovi za odmor:

- plaćaju fiksnu naknadu za pokriće troškova za održavanje sustava, svaki mjesec kroz godinu 10 kn/objektu,

- plaćaju uslugu 6 (šest) mjeseci 4., 5., 6., 7., 8., 9. temeljem dodjeljenog volumena posude proporcionalno površini objekta kako slijedi:

3.1. objekt do 80 m2 dodjeljeni V-1 posuda od 80 lit = 67,30 kn/mjesečno,

3.2. objekt od 80 do 120 m2 dodjeljeni V-1 posuda od 120 lit = 101,00 kn/mjesečno,

3.3. objekt od 120 do 160 m2 dodjeljeni V-1 posuda od 240 lit = 133,00 kn/mjesečno,

3.4. objekt od 160 do 220 m2 dodjeljeni V-1 posuda od 360 lit = 185,00 kn/mjesečno,

3.5. objekt od 220 m2 na više dodjeljeni V-1 posuda od 660 lit = 336,00 kn/mjesečno,

4. kućanstva koja se koriste povremeno kao kuće ili stanovi za odmor, a bave se »pružanjem usluga u domaćinstvu - iznajmljivanje«:

- plaćaju fiksnu naknadu za pokriće troškova za održavanje sustava, svaki mjesec kroz godinu 10,00 kn/objektu,

- prema broju registriranih kreveta za 4 mjeseca u godini i to 6., 7., 8. i 9. mjesec 21,60 kn/krevetu mjesečno.

Na cijene iz točke 1., 2., 3. i 4. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Broj kreveta za domaćinstva koja se bave iznajmljivanjem utvrđuje se temeljem Rješenja o kategorizaciji objekta.

Kućanstva koja imaju članove sa prebivalištem na području gradova Cresa i Malog Lošinja obvezni su za svaku novu prijavu ili odjavu prebivališta, isporučitelju komunalne usluge dostaviti pismenu obavijest i uvjerenje o prebivalištu ili potvrdu o odjavi istog koje izdaje nadležna policijska postaja.

Navedenim dokumentima dokazuje se postojeći broj članova kućanstva.

1.2. Gospodarstvo

. Poslovni objekti

Članak 8.

Komunalna usluga gospodarenja otpadom za poslovne objekte obračunava se i plaća na slijedeći način:

- prema ukupnom pripadajućem volumenu posude izraženu u litrama (l) i jediničnoj cijeni,

- plaćaju fiksnu naknadu za pokriće troškova održavanja sustava, svaki mjesec kroz godinu 25,00 kn/objektu odnosno potrošnom mjestu.

Ukupni pripadajući volumen posude utvrđen je temeljem opterećenja korisne površine poslovnog prostora u koje se stvara otpad, a dobiva se umnoškom faktora 5 sa pripadajućom površinom.

U slučaju privremene obustave obavljanja djelatnosti korisnik je dužan isporučitelju komunalne usluge dostaviti Rješenje o privremenoj obustavi obavljanja obrta, odnosno pismenu obavijest o privremenoj obustavi obavljanja djelatnosti trgovačkog društva najkasnije do 20-tog u mjesecu za tekući mjesec. Ukoliko se korisnik usluge poslovnog objekta zatekne u radu, a nije prijavio početak odnosno nastavak rada u tekućoj godini, naplatit će mu se usluga odvoza i deponiranja otpada od 1. 4. tekuće godine.

Članak 9.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Na cijene iz stavka 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

4. Obračun ostalih usluga

Članak 21.

Za izdavanje posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu, suglasnosti na projektnu dokumentaciju za ishođenje građevne dozvole, suglasnost za izvođenje radova na grobnici te razne druge potvrde i dozvole, plaća se po pojedinačnim izdanim posebnim uvjetima, suglasnostima, potvrdama i dozvolama, po cijeni od 150,00 kn.

Satnica radnika naplaćuje se 85,00 kn/sat.

Na cijene iz stavka 1. i 2. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

III. OBUSTAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA

Članak 22.

Isporučitelj komunalne usluge može korisniku (potrošaču) komunalne usluge obustaviti pružanje komunalne usluge u slučajevima:

1. ako korisnik (potrošač) ne plati račun za komunalnu uslugu ni u roku od 15 dana od dana dostave opomene,

2. ako korisnik (potrošač) o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja u roku od 15 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava računa ili opomena.

3. ako korisnik (potrošač) ne plati cjeloviti račun svih usluga vodnih i komunalnih usluga.

Članak 23.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je najmanje 8 dana prije obustavljanja pružanja komunalne usluge iz razloga navedenih u članku 22. ove Odluke, korisniku (potrošaču) dostaviti obavijest o prestanku pružanja komunalne usluge.

Ako korisnik otkloni nedostatke odnosno uzrok zbog kojeg se obustavlja pružanje komunalnih usluga najmanje 24 sata prije vremena određenog za obustavu pružanja komunalne usluge, isporučitelj neće obustaviti pružanje komunalne usluge.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Račun za vodne i komunalne usluge potrošač dobiva zajedno na istom obrascu računa.

Članak 25.

Donošenjem ove Odluke, prestaje važiti Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga od 21. 12. 2009. broj: 26/09-30/1-I.

Članak 26.

Ova Odluka objavljuje se na oglasnim pločama Društva i u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene novine«).

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu nakon pribavljanja prethodnih suglasnosti gradonačelnika grada Malog Lošinja i Cresa, a primjenjuje se od 1. 4. 2010. godine.

Broj: 26/10-14/1-I

Cres, 19. travnja 2010.

Predsjednik

Skupštine društva

Gari Cappelli, ing., v. r.

1.Prethodna suglasnost Gradonačelnika Grada Malog Lošinja: klasa: 363-01/10-01/15, ur. broj: 2213/01-01-10-3

2.Prethodna suglasnost Gradonačelnika Grada Cresa:
klasa: 021-01/10-1/1, ur. broj: 2213/02-02-01-10-160

 

Odluka o načinu plaćanja i visini cijena  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=669&mjesto=60017&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr