SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 19. Petak, 28. svibnja 2004.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
14. Odluka o visini spomeničke rente na poslovne prostore na području Grada Bakra
13. Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća i raspodjeli dobitka GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica za 2003. godinu
12. Godišnji obračun Proračuna Grada Crikvenice za 2003. godinu
6. Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Države na području Grada Čabra
27. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na III. izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada
26. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na III. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav
25. I. izmjene i dopune Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Kastva
24. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Kastva
23. Odluka o Detaljnom planu uređenja poslovnog kompleksa »Domeni«
22. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu
21. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu
19. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2004. godinu
14. Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju davanjem koncesije
13. Odluka o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka
12. Izmjene i dopune Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Krka
11. Godišnji obračun Proračuna Grada Krka za 2003. godinu
15. Odluka o osnivanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
14. Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića »Cvrčak«
13. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja
11. Odluka o spomeničkoj renti Grada Malog Lošinja
10. Godišnji obračun Proračuna Grada Malog Lošinja za 2003. godinu
28. Odluka o izmjeni Odluke o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
27. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Smokvica Krmpotska«
26. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća GKTD Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski za 2003. godinu
25. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća KTD Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski za 2003. godinu
24. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Novi Vinodolski
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu u trgovačkoj djelatnosti
64. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2004. godini
63. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u
62. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2004. godini
15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2004. godinu
14. Odluka o zaduživanju za financiranje kapitalnog objekta
14. Izmjena Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu
13. 1. izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za četverogodišnje razdoblje 2004. godine do 2007. godine
12. I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini
15. Odluka o parkiralištima s naplatom i načinu naplate na području Općine Punat

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr