SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
45. Pravilnik o dopuni Pravilnika o općim uvjetima dodjele sanacija, subvencija i pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije
21. Rješenje o imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise
20. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za imenovanje ulica i trgova
19. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje
18. Rješenje o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice
17. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za statut, poslovnik i propise
16. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za šport i tehničku kulturu
15. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu
14. Rješenje o izboru i imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva
13. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2014. godinu
12. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2014. godinu
11. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice u 2014. godini
10. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Jadranovo
9. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora
8. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Crikvenice
18. Odluka o I. Izmjeni Odluke o vrijednosti zemljišta na području Grada Delnica
13. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Grada Krka
12. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2014. godinu
11. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2013. godinu
10. Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Javnim pozivom
9. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja površina na području Grada Krka
8. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
7. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka
17. Program poticanja zapošljavanja i razvoja tradicionalnih obrta na području Grada Malog Lošinja za 2014. godinu
16. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja
5. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu
11. Odluka o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća i razrješnica likvidatora ustanove Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana
10. Odluka o prijenosu poslovnih udjela Općine Baška koje drži Ponikve d.o.o. na nove članove
9. Odluka o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška
7. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj
6. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2014. godini
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima
4. Program utroška dijela boravišne pristojbe u 2014. godini
3. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
2. Zaključak o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu
6. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Brod Moravice za financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Brod Moravice u 2014. godini
5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brod Moravice za razdoblje od 2014. - 2017. godine
4. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brod Moravice za 2013. godinu
3. Izvješće o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu
2. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
1. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
12. Odluka o prihvaćanju Zaključnog likvidacijskog izvješća po okončanju postupka likvidacije Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji«
13. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
12. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Fužine
11. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Fužine
10. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u školstvu za 2013. godinu
9. Izvješće o ostvarenju Socijalnog programa Općine Fužine za 2013. godinu
8. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2013. godinu
7. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2013. godinu
6. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2013. godinu
5. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2014. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine tijekom 2013. godine
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine tijekom 2013. godine
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01. do 31.12.2013. godine
19. Poslovnik o radu Kolegija načelnice
18. Odluka o osnivanju Kolegija načelnice
18. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Malinska-Dubašnica
6. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
5. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća
8. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Ravna Gora
7. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Ravna Gora
6. Odluka o nerazvrstanim cestama
5. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone »Suhi vrh« (VN1)
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu
3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr