SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
44. Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2005. do 2012. godine
17. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Delnica
16. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti »čišćenje i održavanje slivnika oborinske kanalizacije« na području Grada Delnica
15. Odluka o dodjeli priznanja i nagrada za osobite doprinose na razvitku sporta Grada Delnica
14. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu
13. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
12. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
11. Zaključak o pristupanju Grada Delnica Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini
10. Odluka o proglašenju »Damskog mosta« u Delnicama zaštićenim kulturnim dobrom
9. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Delnica
8. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Delnica
7. Plan i program rada Gradskog vijeća Grada Delnica za 2014.
19. Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
18. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 17 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3
17. Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 - Radna zona Žegoti
16. Odluka o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva
15. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Kastva.
15. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja u 2014. godini
14. Program javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja u 2014. godini
13. Program javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja u 2014. godini
12. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Nerezine /UPU 15/ - smanjeni obuhvat - marina Nerezine
11. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2014. godinu
10. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
9. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Mali Lošinj
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja
7. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Malog Lošinja
6. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
5. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2014. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
12. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Opatija
11. Zaključak o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Opatije
10. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov za 2014. godinu
9. Odluka o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2014. godinu
8. Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Opatije
7. Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2014. godinu
6. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
5. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora
4. Zaključak o sudjelovanju u Projektu e-Županija
11. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj za 2013. godinu
10. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području općine Dobrinj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
9. Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području općine Dobrinj
8. Plan davanja koncesija na području općine Dobrinj za 2014. godinu
7. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Dobrinj
6. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Dobrinj izabranih s liste grupe birača u 2014. godini
5. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan
4. Odluka o izboru članova Odbora za sport
3. Odluka o izboru članova Odbora za kulturu
2. Odluka o Izmjenama i dopunamka Odluke o naknadi za razvoj
1. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dobrinj za 2014. godinu
7. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
6. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje za 2014. godinu
5. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2013. godinu
4. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u sportu za 2013. godinu
3. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2013. godinu
2. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2013. godinu
1. Odluka o usvajanju ostvarenja Proračuna i programa za 2013. godinu
14. Plan prijma u službu za 2014. godinu
13. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 5 - Pušća (T3)
12. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr