SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
212. Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
211. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije
65. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za provođenje statusnih promjena trgovačkog društva Vrelo d.o.o. Rab u pravcu usklađivanja djelatnosti sa Zakonom o vodama
64. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Raba
63. Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Raba s Prostornim planom Primorsko-goranske županije
62. Odluka o izvršavanju Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2014. godinu
61. Plan razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2014.-2016.
60. Projekcija Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za razdoblje 2014.-2016.
59. Konsolidirani Proračun Grada Raba za 2014.
196. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu
195. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma mladih
194. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka
193. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
192. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka
191. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
190. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke.
189. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke
188. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Rijeka
187. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut ustanove Art kino
186. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog kazališta lutaka Rijeka
185. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka
184. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka
183. Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Rijeke
182. Odluka o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke
181. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke
180. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac
179. Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu
178. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke
177. Odluka o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta
176. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza
175. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu
174. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2013. godini
173. Plan davanja koncesija na području grada Rijeke za 2014. godinu
172. Odluka o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente
171. Odluka o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
170. Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2014. godini
169. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2014. godinu
168. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
167. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
166. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2014. godini
165. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
164. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu
163. Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2014. godinu
162. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu
161. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu
160. Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
159. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Rijeke
81. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2014. godinu
80. Proračun Grada Vrbovskog za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu
79. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2014. godinu
78. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2014. godinu
77. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2014. godinu
76. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2014. godinu
75. Program građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2014. godinu
74. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2014. godinu
73. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014. godini
72. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovskog za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu
71. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2013. godinu
70. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2013. godinu
69. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2013. godinu
68. Izmjena Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2013. godinu
67. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2013. godinu
66. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
65. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vrbovskog za period 2014.-2017. godine
64. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vrbovskog za 2013. godinu
63. Odluka o davanju suglasnosti na isplatu otpremnine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr