SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
170. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica
169. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
36. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća
35. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Odbora za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
34. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Cresa
38. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kastva
37. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Kastva
89. Zaključak o ispravku tehničke greške I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
62. Odluka o dopuni Odluke o davanju stanova u najam
61. Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Grada Opatije
49. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika te koordinatora i zamjenika koordinatora Programa »Rab-zdravi grad«
48. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
47. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
138. Ugovor o financiranju izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac
137. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Rijeke
136. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke
135. Odluka o uređenju prometa na području Grada Rijeke
134. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu
37. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za razdoblje 1. 1.- 30. 6. 2013.
66. Odluka načelnika o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva »Komunalac« d.o.o.
65. Odluka o osnivanju Odbora za EU fondove
64. Odluka o osnivanju Odbora za ruralni razvoj, poljoprivredu i turizam
63. Odluka o osnivanju Odbora za kulturu i sport
62. Odluka o osnivanju Odbora za graditeljstvo i zaštitu okoliša
61. Odluka o osnivanju Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo
60. Odluka o osnivanju Odbora za proračun, financije i nabavu
59. Odluka o izradi IV. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine
58. Odluka o prihvaćanju prijedloga statusnih promjena trgovačkog društva »Komunalac« d.o.o. iz Delnica
57. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Fužine za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2013.
38. II. izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje
37. Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju Komunalnog društva Jelen d.o.o. Dražice
36. Izmjene i dopune Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
35. Odluka o držanju i postupanju sa psima i mačkama, o načinu postupanja s neupisanim psima te napuštenim i izgubljenim životinjama
34. Odluka o načinu držanja domaćih životinja
33. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
32. Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje
31. I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Jelenje za 2013. godinu
30. I. izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Jelenje za 2013. godinu
29. I. izmjene Programa javnih potreba u športu u 2013. godini
28. I. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
27. I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
26. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2013. godinu
21. Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Lopar
48. Odluka o komunalnom doprinosu
47. Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo
46. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa te naknade općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
45. Odluka o 2. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća
44. Odluka o 3. izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo
43. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Viškovo kod Slatinske banke d.d.
42. Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa
41. Odluka o pristupanju Općine Viškovo Udruzi općina u Republici Hrvatskoj
40. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Viškovo
39. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Viškovo
32. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
31. Odluka o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
30. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine
29. Odluka o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2., i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za siječanj - lipanj 2013. godine u Općini Vrbnik
28. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine u Općini Vrbnik
27. Odluka o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1 članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine u Općini Vrbnik
26. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2013.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr