SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
37. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine
36. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
35. Odluka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića »Bakar« za donošenje predloženih Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića »Bakar«
34. Izmjene i dopune plana mreže dječjih vrtića na području Grada Bakra
33. Odluka o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
32. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera Zaštite i spašavanja Grada Bakra
31. Odluka o izboru stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bakra
71. Odluka o dodjeli zahvalnica Grada Crikvenice
29. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar
28. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih grada Čabra.
27. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Čabra
26. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Čabar
25. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo i razvoj Gradskog vijeća grada Čabra
24. Odluka o izboru članova Odbora za turizam Gradskog vijeća grada Čabra
23. Odluka o izboru članova Odbora za malogranični promet i suradnju Gradskog vijeća grada Čabra
22. Odluka o izboru članova Odbora za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo Gradskog vijeća grada Čabra
21. Odluka o izboru članova Odbora za komunalne djelatnosti Gradskog vijeća grada Čabra
20. Odluka o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća grada Čabra
19. Odluka o izboru članova Odbora za statutarno pravna pitanja Gradskog vijeća grada Čabra
18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra
17. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čabra za 2012. godinu
33. Izmjene Plana prijma u služba za 2013. godinu
60. Ispravak Rješenja o izboru Odbora za proračun
59. Odluka o prijedlogu člana nadzornog Odbora društva Komunalac d.o.o. Opatija
58. Odluka o izboru Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin«
57. Odluka o izboru Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Opatija«
56. Odluka o izboru Upravnog vijeća Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture »Festival Opatija«
55. Odluka o izboru članova nadzornog Odbora društva Parkovi d.o.o.
54. Rješenje o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Opatije
53. Odluka o izboru nadzornog Odbora društva Opatija 21. d.o.o.
39. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba
38. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 5 - Barbat (NA 21 NA 22 NA 23 NA 25)
132. Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac u Rijeci
54. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog
53. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Vrbovskog
52. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora za održavanje javne rasvjete na području Grada Vrbovskog za razdoblje od 2013. do 2017. godine
51. Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Vrbovskog
50. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog
49. Odluka o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, radnih tijela gradonačelnika, članovima Vijeća mjesnih Odbora s područja Grada Vrbovskog i Gradskog savjeta mladih
48. Odluka o osnivanju Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga
47. I. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
46. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2013. godinu
45. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2013. godinu
44. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2013. godinu
43. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2013. godinu
42. I. Izmjene programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2013. godinu
41. I. Izmjene u dopune proračuna Grada Vrbovskog za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
52. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Baška u Skupštini Trgovačkog društva Baška d.o.o.
51. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2013. godini
50. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
49. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Baška
48. Odluka o osnivanju Povjerenstva za proračun i financije
47. Odluka o imenovanju EKO stožera za provedbu Plana intervencije u zaštiti okoliša Općine Baška
46. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
45. Odluka o imenovanju Vijeća za koncesijska odobrenja Općine Baška
44. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
43. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Baška
42. Odluka o izboru Odbora za sport i tehničku kulturu
41. Odluka o izboru Odbora za kulturu i obrazovanje
40. Odluka o izboru Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
39. Odluka o izboru Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb
38. Odluka o izboru Odbora za razvoj Općine
37. Odluka o izboru Odbora za prostorno uređenje i komunalni sustav
36. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
41. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Čavle od 1 siječnja 2013. do 31. prosinca 2014. godine
40. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Čavle za 2012. godinu
39. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Čavle
38. Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima
37. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle od 13.6.2013. godine
36. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle
35. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 21- Poslovna zona Jelenje (K4)
34. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Jasni Gizdulić, Mirjani Čabrijan i Dorisu Miculiniću
33. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Udruzi Grobnišćina zemja
32. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Čavle Nogometnom klubu Grobničan
31. Odluka o suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića ČAVLIĆ
30. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Čavle
29. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle
28. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2013. godinu
24. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje
34. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
33. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
32. Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena
31. Odluka o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša
30. Odluka o izboru članova Odbora za urbanizam i prostorno planiranje
29. Odluka o izboru članova Odbora za statutarno- pravna pitanja
28. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
27. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo i razvoj poduzetništva
26. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2013. godini
25. Odluka o komunalnom doprinosu
24. Odluka o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
23. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2013. godinu
22. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2013. godinu
42. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji
41. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo Općinskog vijeća Općine Matulji
40. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo Općinskog vijeća Općine Matulji
39. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodna, međužupanijska, međugradska i međuopćinska pitanja Općinskog vijeća Općine Matulji
38. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za pitanja boraca antifašističkog i Domovinskog rata Općinskog vijeća Općine Matulji
37. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Matulji
36. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Općinskog vijeća Općine Matulji
35. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe Općinskog vijeća Općine Matulji
34. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije, kapitalne projekte i strateški razvoj Općinskog vijeća Općine Matulji
33. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Matulji
32. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i tehničku kulturu Općinskog vijeća Općine Matulji
31. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji
30. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Općinskog vijeća Općine Matulji
29. Odluka o osnivanju Poduzetničke zone R-2
40. Javna rasprava o prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja u Omišlju
46. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Punat
45. Odluka o imenovanju članova Socijalnog vijeća
44. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Punat
43. Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Punat
21. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća i zamjenika općinskog načelnika
20. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2013. godinu
19. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Skrad
18. Odluka o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Skrad
17. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Skrad za I.-VI. 2013. godine
16. Poslovnik Općinskog Vijeća Općine Skrad
15. Izmjene i dopune Statuta Općine Skrad
42. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Vinodolske općine za 2013. godinu
38. Odluka o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo
37. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo
36. Odluka o izboru predsjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo
35. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Viškovo
34. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Viškovo
33. Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Viškovo

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr