SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
43. Ispravak Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
42. Ispravak Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
41. Ispravak Odluke o uspostavi suradnje Primorsko- goranske županije i Černigivske oblasti (Ukrajina)
40. Ispravak Odluke o uspostavi suradnje Primorsko- goranske županije i Grada Irkutska (Ruska Federacija)
39. Pravilnik o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije
38. Odluka o izmjeni Odlkuke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značenja na području Primorsko- goranske županije
25. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bakra
24. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2012. godini
23. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja za 2012. godinu
22. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u sportu za 2012. godinu
21. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2012. godinu
20. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2012. godinu
19. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Bakra
18. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2012. godinu
17. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU - 26 dijela naselja Plase - NA 91
16. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za razdoblje 01.01.-31.12.2012. godine
19. Zaključak o usvajanju izvješća gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2012. godinu
18. Zaključak o usvajanju izvješća gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2012. godinu
17. Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa
16. Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Grada Cresa
10. Odluka o osinivanju komunalnog trgovačkog društva
9. Odluka o II. Izmjeni Odluke o pravima osoba koje obavljaju dužnosti od interesa za Grad Čabar
8. Odluka o prvoj izmjeni Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Čabra
7. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Čabra za 2012. godinu
6. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti - prijevoz pokojnika na području Grada Čabra
5. Odluka o prvoj Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
4. Odluka o komunalnom redu
3. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Čabra
2. Izmjene i dopune Statuta Grada Čabra
1. Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnika
34. Ispravak Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2013. godinu
75. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
74. Odluka o pokretanju osnivanja Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa
73. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke
72. Odluka o izmjeni Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke
71. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke
70. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke
69. Odluka o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu
68. Odluka o imenovanju članova kulturnih vijeća Grada Rijeke
67. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Psihijatrijske bolnice Lopača
66. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić »Rijeka«
65. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke
64. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke
63. Odluka o javnim priznanjima Grada Rijeke
62. Odluka o dodjeli godišnje Nagrade Grada Rijeke
61. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
60. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
59. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
58. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
57. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
56. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
55. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
54. Odluka o dodjeli godišnje Nagrade Grada Rijeke
53. Odluka o dodjeli godišnje Nagrade Grada Rijeke
52. Odluka o dodjeli godišnje Nagrade Grada Rijeke
51. Odluka o dodjeli godišnje Nagrade Grada Rijeke
50. Odluka o dodjeli godišnje Nagrade Grada Rijeke
49. Odluka o dodjeli godišnje Nagrade Grada Rijeke
48. Odluka o dodjeli godišnje Nagrade Grada Rijeke
47. Odluka o dodjeli godišnje Nagrade Grada Rijeke
46. Odluka o dodjeli godišnje Nagrade Grada Rijeke
45. Odluka o dodjeli godišnje Nagrade Grada Rijeke
44. Odluka o dodjeli godišnje Nagrade Grada Rijeke
43. Odluka o dodjeli godišnje Nagrade Grada Rijeke
42. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo
41. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Centra za odgoj i obrazovanje
40. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Zamet« Rijeka
39. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Vladimir Gortan«
38. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vežica
37. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Turnić«
36. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Trsat«
35. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Škurinje Rijeka
34. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Srdoči«
33. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Scuola elementare »San Nicoolo
32. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Podmurvice
31. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Pehlin«
30. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Pećine
29. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Nikola Tesla«
28. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Kozala«
27. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Kantrida
26. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Zajca
25. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Gornja Vežica Rijeka
24. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole - Scuola elementare »Gelsi«
23. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Fran Franković«
22. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Eugen Kumičić«
21. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole - Scuola elementare Dolac
20. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Centar«
19. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole »Brajda«
18. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole - Scuola elementare Belvedere
16. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
15. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
14. Odluka o raspodjeli rezultata za 2012. godinu
13. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
12. Odluka o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanjuUdruge - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«
11. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
9. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
8. Izmjene i dopune Statuta Općine Malinska-Dubašnica
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
13. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Omišalj
12. Izmjene i dopune Statuta Općine Omišalj
11. Odluka o rasporedu rezultata za 2012. godinu
10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2012. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr