SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
59. Odluka Ur. broj: 2170-02-02-11-20
58. Ispravak Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije
57. Odluka o dodjeli priznanja prof. dr. sc. Anti Maletiću
17. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić »Radost« Crikvenica
15. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Hlojkica« Delnice
14. Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Delnica
13. Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Delnica
12. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I. - XII. 2010.
14. Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
13. Odluka o povjeravanju komunalnih djelatnosti održavanja prometne signalizacije na području Grada Kraljevice
12. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu uporabu gospodarske zgrade i nadstrešnice k.č. 1346/6 k.o. Bakarac
11. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice
23. Pravilnik o dodatku za uspješnost na radu
22. Etički kodeks Gradske uprave Grada Malog Lošinja
19. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
18. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Ika-Oprić (UPU3)
17. Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
16. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije
17. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 36 - Kampor (T33)
16. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba
15. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
14. Izmjena Plana prijma u službu u Grad Rab za 2011. godinu
50. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente
49. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini
48. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini
47. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini
46. Odluka o najmu stanova
45. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Rijeka ima dionice ili udjele
44. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2011. godinu
43. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
42. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
41. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
40. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
39. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
38. Odluka o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
37. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
36. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
35. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
34. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
33. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
32. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
31. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
30. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
29. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
28. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Rijeke za životno djelo
27. Odluka o imenovanju predsjednice i članica Upravnog vijeća Dječjeg doma »Tić« Rijeka
26. Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja središnjeg gradskog parka Delta
11. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja »DPU 2« za zonu proizvodne namjene (I7) Gomirje
10. Odluka o prijavi na natječaj i kupnji nekretnina u vlasništvu Drvne industrije Vrbovsko d.d. - u stečaju
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2010. godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2010. godinu
7. Odluka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Vrbovskog
6. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovskog za razdoblje 2011. - 2019. godina
3. Ispravak Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2011. godini
14. Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Općine Čavle
13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
8. Odluka o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«
7. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dobrinj za 2011. godinu
6. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2010. godini
10. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana za 2011. godinu
9. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Odbora za socijalna i zdravstvena pitanja
8. Odluka o razrješenju članice i imenovanju članice Odbora za gospodarstvo, financije i proračun, komunalni sustav, razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
7. Odluka o prijedlogu zamjene nekretnina za potrebe dječjeg vrtića i osnovne škole Klana
6. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Klana za 2010. godinu
5. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Klana za 2010. godinu
4. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu
3. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu
2. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća
1. Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Rijeci
8. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
7. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
6. Zaključak o usvajanju Izvješća načelnika u izvršavanju Plana gospodarenja otpadom Općine Kostrena za 2010. godinu
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
15. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
14. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
13. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji 2011.-2013. godine
28. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja PRESIKA 1 - BRSEČ
27. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
26. Zaključak o objavljivanju ponovljenog javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga
25. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2010. godinu
24. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2010. godinu
23. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2010. godinu
22. Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Mošćenička Draga za 2010. godinu
21. Izvršenje Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2010. godinu
6. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Mrkopalj
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti
4. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
15. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području Općine Omišalj
14. Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo Općinskog vijeća Općine Omišalj
13. Izmjena Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta
12. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2010. godine
11. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2010. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr