SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
28. Izvješće o gospodarenju otpadom u Primorsko- goranskoj županiji za 2009. godinu
27. Zaključak Ur. broj: 2170/1-01-11-20
8. Odluka Ur. broj: 2170-02-03-11-08
16. Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2011. godinu
15. Zaključak o usvajanju Izvješća gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2010. godinu
14. Zaključak o usvajanju Izvješća gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2010. godinu
13. Odluka o rezultatima poslovanja Proračuna Grada Cresa za 2010. godinu
12. Godišnji obračun Proračuna Grada Cresa za 2010. godinu
11. Odluka o sklapanju Sporazuma o suglasnosti o uspostavi lokalnog partnerstva na području kvarnerskih otoka
10. Odluka o prihvaćanju izmjena Društvenog ugovora o osnivanju PLAT-IN društva s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres - Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Beli NA 1
8. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Cresa
7. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Cresa
5. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
8. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice za 2011. godinu
7. Odluka o davanju stanova u najam
6. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Centra za kulturu »Dr. Ivan Kostrenčić« Crikvenica
5. Odluka o prestanku mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
9. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
8. Odluka o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora
7. Odluka o komunalnom redu
6. Odluka o nerazvrstanim cestama
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
3. Odluka o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice i područja poslovne zone K1 i K2
9. Odluka o prihvaćanju pokroviteljstva za 2011. godinu
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Kastva
7. Odluka o usvajanju prošlogodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
6. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa za Grad Kastav
10. Plan davanja koncesije za 2011. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2010. godini
8. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
6. Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove »Narodna knjižnnica i čitaonica Kraljevica«
5. Odluka o usvajanju izvješća za 2010. godinu Narodne knjižnice i čitaonice Kraljevica
4. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić »Orepčići« Kraljevica
3. Odluka o usvajanju izvješća za 2010. godinu Dječjeg vrtića »Orepčići« Kraljevica
2. Godišnji obračun Proračuna Grada Kraljevice za 2010. godinu
15. Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta
6. Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu
24. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke
23. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja stambenog područja Rujevica
22. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole - Scuola elementare »Gelsi«
21. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vežica
2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2011. godini
11. I. Izmjene Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2011. godinu
10. I. Izmjene Programa javnih potreba u športu Općine Čavle za 2011. godinu
9. I. Izmjene Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2011. godinu
8. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini u Općini Čavle
7. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
6. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Čavle za 2010. godinu
5. Odluka o I. Izmjenama i dopunama općinskog Proračuna Općine Čavle za 2011. godinu
4. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 11 - Sportski centar Platak R62
3. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2011. godinu
12. Odluka o obavljanju prijevoza cestovnim vlakom u Općini Lopar
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Lopar
10. Odluka o prihvaćanju investicija (kapitalnih projekata) Općine Lopar
9. Program javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2011. godinu
8. Program javnih potreba Općine Lopar u kulturi za 2011. godinu
7. Program javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2011. godinu
6. Plan javne nabave za 2011. godinu
5. Odluka o imenovanju članova Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Lopar
4. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Centra za kulturu Lopar
3. Statut Centra za kulturu Lopar
7. Odluka Ur. broj: 2156/02-01-11-1
6. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja naselja Lovranska Draga (DPU naselja Lovranska Draga)
19. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu
10. Odluka o izmjenama Odluke o donošenju UPU 1 - Urbanističkog plana uređenja Skrad (N331-5) i izdvojenog građevinskog područja groblja (G3)
9. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Skrad
8. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti »održavanje nerazvrstanih cesta«
7. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti »skupljanje i odvodnja otpada s javnih površina«
6. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti »održavanja groblja«
5. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
4. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 1. 1. do 31. 12. 2010. godine
2. Godišnji obračun Proračuna Općine Skrad za 2010. godinu
1. Statut Turističke zajednice Općine Fužine
3. Odluka o izmjeni i dopuni Cjenika grobljanskih i pogrebnih usluga
2. Odluka o izmjeni i dopunu Cjenika komunalnih usluga
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćanju komunalnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr