SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
130. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko- goranske županije
55. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Cres
54. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa
53. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za suradnju s jedinicama lokalne samouprave
52. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
51. Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Cresa u Upravno vijeće ustanove »Centar za održivi razvoj otoka Sjevernog Jadrana«
50. Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis birača Grada Cresa
49. Rješenje o imenovanju predsjednika Socijalnog vijeća Grada Cresa
48. Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
47. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja
46. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Odbora za organizaciju Lubeničkih večeri
45. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za organizaciju Lubeničkih večeri
44. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u cjelini sustava zaštite i spašavanja na području Grada Cresa za 2008. i 2009. godinu
43. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Cresa
42. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Cresa za 2009. i 2010. godinu
41. Odluka o gradskim stipendijama
94. Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2009. godinu
93. Treća izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
92. Druga izmjena programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
91. III. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu
90. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2009. godinu
89. III. izmjena i dopuna Odluke o projekciji proračunske potrošnje za 2009. do 2011. godine
88. III. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2009. godinu
45. Izjava o politici energetske učinkovitosti i zaštiti okoliša Grada Krka
44. Ispravak Odluke o I. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2009. godinu
56. Dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2009. godinu
120. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika
46. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika gradske uprave Grada Vrbovskog
45. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona
44. Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog
61. Odluka o izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Baška
60. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
59. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Baška
58. Odluka o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška
57. Odluka o imenovanju EKO stožera za provedbu Plana intervencije u zaštiti okoliša Općine Baška
56. Odluka o osnivanju i izboru članova Povjerenstva za manifestacije i društvena zbivanja
55. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
54. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Baška i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Baška
53. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Baška
52. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2009. godinu
51. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2009. godini
50. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2009. godini
49. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
48. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
47. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2009. godinu
62. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Šilo
61. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje komunalnih usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Dobrinj
60. Odluka o osnivanju Povjerenstva u postupcima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj
57. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete
56. Odluka o davanju na upravljanje i korištenje športskog kompleksa u Žuknici
55. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih hortikulturno neuređenih površina na području Općine Kostrena
54. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
53. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
52. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama
51. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta
50. Urbanistički plan uređenja Građevinskog područja naselja N3 u Kostreni
49. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća, članova Općinskog poglavarstva i članova stalnih radnih tijela
48. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kostrena
47. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2009. godinu
45. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
44. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
43. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Lovran
42. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Lovran
41. Rješenje o izboru Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja
40. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Općini Lovran za 2010. godinu
39. Rješenje o izboru Povjerenstva za popis birača
38. Odluka o izmjenama Pravilnika o stipendiranju darovitih učenika i studenata
37. Odluka o izmjenama Odluke o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
36. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Lovran
91. Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića »Lastavica«
90. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se povjeravaju temeljem ugovora
89. Odluka o uređenju prometa na području Općine Punat
88. Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
87. Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda
86. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Punat
85. Odluka o opravdanosti, vrsti i broju javnih priznanja te visini nagrada za 2009. godinu
84. Odluka o imenovanju člana Skupštine »Radija Otok Krk«
83. Odluka o imenovanju člana Skupštine »Ponikve« d.o.o.
82. Odluka o imenovanju člana Skupštine »Črnika« d.o.o. Punat
81. Odluka o imenovanju zakladne uprave Puntarske zaklade za starije i nemoćne osobe
80. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti
79. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Odbora za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša
78. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
77. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
76. Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2009. godinu
41. II. izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Vinodolske općine za 2009. godinu
40. II. izmjene i dopune Proračuna za 2009. godinu
3. KTD VODOVOD ŽRNOVNICA - Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene priključenja naselja Bater

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr