SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 42. Ponedjeljak, 3. studenog 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
108. Odluka o davanju suglasnosti na zaduživanje Županijske lučke uprave Cres
107. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
106. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko- goranska županija
105. Odluka o dopuni Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
104. Odluka o davanju odobrenja Programu rada Županijskog savjeta mladih za 2009. godinu
103. Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa
102. Odluka o razrješenju člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije zaduženog za područje pomorstva i prometa
101. Izmjene Programa privatizacije trgovačkog društva »Ceste - Rijeka« d.o.o. Rijeka
100. Odluka o izmjeni Odluke o privatizaciji trgovačkog društva »Ceste - Rijeka« d.o.o. Rijeka
74. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja
73. Odluka o isključivanju iz opće uporabe dijela javnog dobra - puta
72. Odluka o isključivanju iz opće uporabe dijela javnog dobra - puta
71. Odluka o radnom vremenu prodavaonica
70. Zaključak o odobravanju povećanja temeljnog kapitala društva - Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o.
69. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja
68. Odluka o proglašenju počasnim građaninom Grada Mali Lošinj
67. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja za životno djelo
66. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Malog Lošinja
56. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut O.Š. »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija
55. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Opatije
54. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju
53. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 6 - Naselja Pobri (uključivo namjene K1 i
52. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 20 - naselje Poljane - Menderi - Strmice - (UPU 20)
51. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 14 - Naselja Okoli Dujmić - Falalelići - Katinići (UPU 14)
50. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 11 - naselja Kolavići (UPU 11)
55. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za gradnju kanalizacijskog sustava Draga - III. faza
54. Odluka o izradi IX. izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana grada Raba
53. Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Raba
52. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Skupštine i prijedlogu za razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod Hrvatsko primorje - Južni ogranak d.o.o. Senj
51. Odluka o razrješenju člana i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba
50. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog vijeća Grada Raba
49. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Raba za 2008. godinu
24. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2008. godinu
26. Vjerodostojno tumačenje odredbe članka 3. Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika nacionalne manjine u Općini Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 18/08)
25. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini u Općini Čavle
24. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
23. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja (DPU) dijela poslovne zone K1 (u daljnjem tekstu Plan)
26. Odluka o dopuni Odluke o plaćama službenika i namještenika Jedinstvenog i upravnog odjela Općine Skrad
25. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2008. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr