SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 22. Ponedjeljak, 8. kolovoza 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
112. Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli bok, Otok Cres
111. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za luku posebne namjene - sportsku luku Podurinj
24. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi
23. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoz pokojnika
22. Odluka o izboru Izvoditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Bakra
21. Odluka o izboru Izvoditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bakra koje se mogu
24. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar
23. Odluka o prestanku mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća
22. Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti
21. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
20. Odluka o izboru Odbora za komunalnu djelatnost
19. Odluka o izboru Odbora za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo
18. Odluka o izboru Odbora za malogranični promet i suradnju
17. Odluka o načinu obavljanja dužnosti gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
16. Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo i razvoj
15. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Čabra
14. Odluka o izmjeni Statuta Grada Čabra
49. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut O. Š. »Rikard Katalinić Jeretov«
48. Zaključak broj 2156/01-01-05-6
47. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture,
46. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija
45. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija
44. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
43. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica
42. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Uređivačkog savjeta za gradski list »Opatija«
41. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za pitanja boraca antifašističkog i Domovinskog rata
40. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe
39. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za pitanja nacionalnih manjina
38. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju
37. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša
36. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za stambeno - komunalna i imovinsko-pravna pitanja
35. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za proračun i financije
34. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije
33. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
32. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
31. izmjene plana Proračuna Grada Opatije za 2005. godinu
30. Izvršenje plana Proračuna Grada Opatije za I. - VI. 2005. godine
21. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i Ureda Grada Raba
29. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
28. Odluka o prihvaćanju Prijedloga izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Bijela kosa d.o.o. Vrbovsko
29. Zaključak o prihvaćanju izvješća o reviziji Proračuna Općine Baška za 2004. godinu
28. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća
27. Odluka o izmjeni Statuta Općine Baška
35. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za izbor i imenovanja
34. Odluka o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša
33. Odluka o izboru članova Odbora za urbanizam i prostorno planiranje
32. Odluka o izboru članova Odbora za statutarno - pravna pitanja
31. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo i razvoj poduzetništva
30. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
29. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
28. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća, članova Općinskog poglavarstva
27. Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva »Kostrena« d.o.o. Kostrena
26. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
25. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena za dvogodišnje razdoblje (srpanj 2005. - lipanj 2007. godine)
24. Izvješće o stanju u prostoru Općine Kostrena u razdoblju 2003. - 2005. godine
23. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2005. godinu
16. Odluka broj 2156/03-05-2
15. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o visini naknada predsjednika i zadužnih članova Općinskog vijeća
14. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o visini naknade stručnom suradniku za komunalne poslove
13. Odluka o visini naknade predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
12. Izvršenje Proračuna Općine Mošćenička Draga za 01. - 06./2005. godine
38. Odluka o naknadi za rad predsjedniku i članovima Vijeća mjesnih odbora
37. Odluka o plaći općinskog načelnika, naknadama za rad članovima Općinskog poglavarstva, članovima Općinskog vijeća i radnih tijela
36. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno - pravna pitanja
35. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za međuopćinsku, međugradsku i međunarodnu suradnju
34. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za imenovanje ulica i trgova
33. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za stipendiranje nadarenih učenika i studenata
32. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za izbor i imenovanja
31. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Mandatne komisije
30. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
29. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini
28. Izmjene Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu u 2005. godini
27. Izmjena Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2005. godinu
26. Plan razvojnih programa investicije
25. Plan razvojnih programa investicije
24. Plan razvojnih programa kapitalne pomoći
23. Plan razvojnih programa kapitalne pomoći
22. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Omišalj za 2005. godinu
21. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2005. godinu
23. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat
22. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Punat za razdoblje siječanj - lipanj 2005. godine
50. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o protokolu polaganja vijenaca, cvijeća i svijeća na groblju Viškovo
49. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2005. godine
48. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2005. godine
47. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2005. godinu
46. Odluka o imenovanju člana u Projektni tim za realizaciju razvojnih zahvata sanacije odlagališta Viševac
45. Odluka o imenovanju člana u Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata
44. Odluka o imenovanju člana i zamjenika u Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave
43. Odluka o izboru Povjerenstva za zbrinjavanje komunalnog otpada sa područja Općine Viškovo
42. Odluka o izboru Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo
41. Odluka o izboru Stožera civilne zaštite
40. Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
39. Odluka o izboru Komisije za popis birača
38. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
37. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
36. Odluka o izboru Odbora za proračun, financije i investicije
35. Odluka o izboru Odbora za zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
34. Odluka o izboru Odbora za kulturu, tjelesnu kulturu, šport, odgoj i osnovno obrazovanje
33. Odluka o izboru Odbora za socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, brigu o djeci
32. Odluka o izboru Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja
31. Odluka o izboru Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
30. Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača
29. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
28. Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2004./05. Osnovne škole »Sveti Matej« Viškovo
27. Odluka o izboru zamjenika Općinskog načelnika Općine Viškovo
26. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2005. godine
25. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr