SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
94. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - športsku luku Mrtvi kanal
93. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Željka Trumbića
92. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže »Gradsko kupalište« u Crikvenici
91. Odluka o izboru članova Odbora za ravnopravnost spolova
90. Odluka o izboru članova Odbora za pomorstvo, promet i veze
89. Odluka o izboru članova Odbora za turizam
88. Odluka o izboru članova Odbora za lokalnu samoupravu, međužupanijsku i međunarodnu suradnju
87. Odluka o izboru članova Odbora za školstvo, znanost i tehnologiju
86. Odluka o izboru članova Odbora za kulturu, tehničku kulturu i sport
85. Odluka o izboru članova Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb
84. Odluka o izboru članova Odbora za proračun i financije
83. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarski razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
82. Odluka o izboru članova Odbora za pitanja nacionalnih manjina i ljudskih prava
81. Odluka o naknadama članova Županijske skupštine, stalnih radnih tijela Županijske skupštine i članova Županijskog poglavarstva
80. Odluka o dopuni Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
79. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju sudaca porotnika Trgovačkog suda u Rijeci
78. Odluka o izboru člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije
77. Odluka o izboru člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije
76. Odluka o izboru članice Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije
75. Odluka o izboru članice Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije
74. Odluka o izboru članice Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije
73. Odluka o izboru člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije
72. Odluka o izboru člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije
71. Odluka o izboru člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije
70. Odluka o izboru članice Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije
69. Odluka o izboru člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije
68. Odluka o mirovanju mandata članu Skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenici člana Skupštine
67. Odluka o mirovanju mandata članici Skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Skupštine
66. Odluka o mirovanju mandata članu Skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenici člana Skupštine
65. Odluka o mirovanju mandata članu Skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Skupštine
17. Odluka o izboru članova Gradskog poglavarstva Grada Bakra
32. .Odluka o drugoj dopuni Odluke o visini jedinične zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Delnica
31. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Delnica za životno djelo
30. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica
29. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica
28. Odluka o zaduživanju članova Gradskog poglavarstva Grada Delnica
27. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za izbor i imenovanja
26. Odluka o osnivanju i imenovanju Mandatne komisije
25. Rješenje o mirovanju mandata članovima Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti članova Gradskog vijeća
24. Rješenje o mirovanju mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća
23. Rješenje o izboru zamjenika gradonačelnika i članova Gradskog poglavarstva
22. Odluka o osnivanju i izboru članova Komisije za priznanja
21. Rješenje o izboru gradonačelnika Grada Delnica
20. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
19. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
18. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća
17. Odluka o izboru članova Gradskog poglavarstva Grada Kraljevice
16. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata
15. Odluka o izboru zamjenika vijećnika
29. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj
28. Odluka o načinu izlaganja robe izvan poslovnog prostora
25. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Opatije
24. Rješenje o izboru članova Gradskog poglavarstva Grada Opatije
82. Odluka o sklapanju Sporazuma o bratimljenju Grada Rijeke (Hrvatska) i Grada Estea (Italija)
81. Odluka o sklapanju Sporazuma o bratimljenju Grada Rijeke (Hrvatska) i Grada Genove (Italija)
80. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Rijeke
79. Odluka o sastavu Poglavarstva Grada Rijeke
78. Odluka o izboru članova Poglavarstva Grada Rijeke
77. Odluka o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke
76. Odluka o izboru zamjenice gradonačelnika Grada Rijeke
75. Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe
16. Odluka o izboru članova Povjerenstva za Statut, Poslovnik i općinska priznanja Općine Brod Moravice
15. Odluka o imenovanju članova iz sastava Općinskog vijeća za Turističku zajednicu Općine Brod Moravice
14. Odluka o financiranju političkih stranaka na području Općine Brod Moravice za 2005. godinu
13. Odluka o imenovanju članova iz sastava Općinskog vijeća u Školski odbor Osnovne škole »Brod Moravice u Brod Moravicama
12. Odluka o imenovanju člana iz sastava Općinskog vijeća Općine Brod Moravice u Nadzorni odbor poduzeća »Komunalac« d.o.o. Delnice
11. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja koje raspisuje Općina Brod Moravice
10. Odluka o izboru članova Povjerenstva za popis imovine Općine Brod Moravice
9. Odluka o imenovanju člana iz sastava Općinskog vijeća u Upravno vijeće Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
8. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
22. Odluka o profesionalnom obavljanju dužnosti načelnika i zamjenika načelnika
21. Odluka o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Kostrena
20. Odluka o izboru zamjenika načelnika Općine Kostrena
19. Odluka o dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2005. godinu
15. Odluka o izboru zamjenika načelnika Općine Malinska - Dubašnica
14. Odluka o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Malinska - Dubašnica
13. Odluka o izboru Načelnika Općine Malinska - Dubašnica
12. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica
11. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica
10. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica
9. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
8. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
7. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2005. godinu
15. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
14. Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj
13. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj
12. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj
11. Odluka o izboru članova Mandatnog povjerenstva
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja Vrani, Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr