SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
121. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko- goranske županije
120. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk
31. Rješenje o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Cresa
30. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
29. Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva
33. Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja
32. Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor gradonačelnika Grada Malog Lošinja
31. Program poticanja zapošljavanja i razvoja tradicionalnih obrta na području Grada Malog Lošinja za 2017. godinu
71. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Grada Opatije
70. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija
69. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija
68. Odluka o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija
67. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica
66. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za pitanje boraca antifašističkog i Domovinskog rata
65. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti
64. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju
63. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za pitanja nacionalnih manjina, ljudska prava i nevladine udruge
62. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije
61. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja
60. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
59. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Uređivačkog savjeta lista Opatija
58. Rješenje o izboru predsjednika i članova Etičkog odbora
57. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša
56. Rješenje o razrješenju i izboru predstavnika Grada u Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja
55. Odluka o izmjenama Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatija
54. Izmjene i dopune Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika usluga
53. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
52. Izmjena Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2017.-2019. godine
51. Izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2017. godinu
50. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
49. I. Izmjena Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
48. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2016. godinu
47. Izvršenje Proračuna Grada Opatije za 2016. godinu
41. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan
40. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2017. godini
39. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima
38. Odluka o osnivanju i izboru Povjerenstva za rekonstrukciju Doma kulture Baška
37. Odluka o osnivanju i izboru Povjerenstva za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe
36. Odluka o osnivanju i izboru Povjerenstva za proračun i financije
35. Odluka o osnivanju i izboru Povjerenstva za ravnopravnost spolova i nacionalne manjine
34. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
33. Odluka o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
32. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Baška
31. Odluka o izboru Odbora za sport i tehničku kulturu
30. Odluka o izboru Odbora za kulturu i obrazovanje
29. Odluka o izboru Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
28. Odluka o izboru Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb
27. Odluka o izboru Odbora za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine
26. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
21. Odluka o proglašenju sajmenog dana
52. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti Uprave - direktora Društva Pesja Nautika d.o.o. Omišalj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr