SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 3. Petak, 3. veljače 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
1. Plan prijma u službu u Grad Cres za 2017. godinu
6. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kastva za 2017. godinu
5. Odluka o financiranju programa obvezne predškole
4. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja groblja
3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU 5) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2a, N1-2b i N1-2d, Pavletići - Žegoti - Bani
2. Odluka (o davanju pozitivnog mišljenja na Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine)
1. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 'Katarina Frankopan' Krk
3. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta
2. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke Klasa: 372-01/06-01/06, Urbroj: 2213/01-01-06-3 od dana 25. veljale 2006. godine
2. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Rab
3. Plan prijma u službu u 2017. godini
7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Čavle za 2017. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
6. Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Čavle za 2016. godinu
5. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
4. Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine
3. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na održavanju nerazvsrtanih cesta na području Općine Čavle
2. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Čavle
1. Plan prijma u službu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle za 2017. godinu
1. Odluka o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za O
1. Plan prijma u službu za 2017. godinu
6. Plan prijma u službu za Općinu Omišalj za 2017. godinu
5. Odluka o Izmjeni Odluke o naknadi za razvoj
4. Odluka o Izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
3. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
2. Odluka o financiranju javnih potreba Općine Omišalj u 2017. godini
1. Odluka o visini grobnih naknada
1. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr