SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
GRAD KRK

43.

Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 36/ 95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/11, 84/ 11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Krka za 2017. godinu i to:

A.Opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture,

B.Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje
Programa.

Ad. A. obuhvaća:

I.ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

-čišćenje javno - prometnih površina,

-sanacija divljih deponija,

-čišćenje mora - plaža,

-dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko veterinarska zaštita,

-potrošnja vode na javnim izljevima.

II.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

-održavanje javnih površina,

-održavanje ulica u naseljima,

-održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica,

-održavanje zelenih površina

-održavanje dječjih igrališta,

-održavanje javne fontane,

-održavanje autobusnih čekaonica,

-održavanje plaža - pomorskog dobra,

-postava ploča s imenima naselja, ulica, oznaka
Grada i sl.

-održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

-održavanje komunalnih prioriteta po MO,

-održavanje gradskih zidina i trgova, te

-nabavka i održavanje komunalne opreme

III.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

-održavanje nerazvrstanih cesta,

-čišćenje slivnika.

IV.ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

-održavanje objekata javne rasvjete,

-utrošak električne energije za javnu rasvjetu,

-prigodna Božićno-novogodišnja i karnevalska dekorativna rasvjeta.

V.ODRŽAVANJE GROBLJA

-čišćenje groblja sa košnjom trave

-popravak i održavanje ogradnih zidova i objekata na groblju,

-održavanje staza

VI.INTELEKTUALNE USLUGE U ODSJEKU
ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

-usluga vršenja nadzora

VII.ODRŽAVANJE SPORTSKOG CENTRA »JOSIP PEPI URAVIĆ«

-nabava raznog potrošnog materijala za održavanje sportskog centra, nabava pijeska i Gnojiva

VIII.ODRŽAVANJE OSNOVNO ŠKOLSKE S
PORTSKE DVORANE

-održavanje i čišćenje sportske dvorane

-razgraničenja troškova utroška struje, vode i grijanja s osnovnom školom

-radovi za poboljšanje umjentne stijene za penjanje

-izrada el. instalacije za osvjetljenje streličarskih meta

-godišnji pregled sigurnosti stijene za penjanje

IX.GRADNJA OBJEKATA ŠKOLSKOG I
PREDŠKOLSKOG SADRŽAJA

-otplata kredita za izgradnju dječjeg vrtića

-otplata kredita za izgradnju školske sportske dvorane

Ad. B. obuhvaća:

Financijska sredstva za ostvarenje ovog Programa kojeg čine:

1. Prihod od komunalne naknade . . . . . 7.300.000,00 kn

2. Prihod od koncesijskih odobrenja . . . . 854.000,00 kn

3.Prihod od naknade za održavanje
groblja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 kn

4. Opći prihodi - ostali prihodi. . . . . . . . . . 60.000,00 kn

UKUPNO: 8.364.000,00 kn

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. planirana su na temelju procjene stvarnih troškova i utvrđuje se kako slijedi:

I.ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA1.510.000,00 kn

UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.Čišćenje javno - prometnih površina
- poz. 3200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080.000,00 kn

-ručno svakodnevno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina i stubišta - 26.691 m2),

-povremeno strojno čišćenje ulica (u srpnju i kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece prema potrebi) - 125.000 m2

-strojno pranje Šetališta sv. Bernardina, Trga Vele place i ul. J. J. Strossmayera (u srpnju i kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece prema potrebi) - 4.950 m2

-fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste,

-pražnjenje košarica za smeće,

-čišćenje dječjih igrališta,

-čišćenje autobusnih čekaonica,

-čišćenje grafita,

-čišćenje plaža (svakodnevno čišćenje tijekom sezone uz cjelodnevno održavanje čistoće javnih sanitarnih čvorova, te čišćenje otpadaka nakupljenih izvan sezone),

-zimska služba (čišćenje snijega i leda s posipavanjem soli i pijeska - samo starogradska jezgra, uži centar grada i pješački nogostupi) - 3.500 m2,

-interventni radovi .

2.Sanacija divljih odlagališta - poz. 3205 . . . 50.000,00 kn

-sanacija najkritičnijih lokacija na području Grada (sanacija divljeg odlagališta na području »Lizera«, sanacija deponije naselja Kornić i sanacija deponije naselja Linardići)

3.Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i i higijeničarsko veterinarska zaštita - poz. 3118 . . . . . . . . 180.000,00 kn

-izrada Programa preventivne i obvezne
preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije
sa stručnim nadzorom, koji se vrši u proljeće
i jesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000,00 kn

-provođenje mjera dezinsekcije, dezinfekcije
i deratizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.000,00 kn

-provođenje mjera zaštite bilja (crnike
i čempresi) prema procjeni struke . . . . . 30.000,00 kn

-usluge veterinarsko higijeničarske zaštite
prema zahtjevu komunalnog redara . . . . 28.000,00 kn

4.Potrošnja vode na javnim površinama
- poz. 3117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.625.000,00 kn

1.Održavanje javnih površina - poz. 3107 . 405.000,00 kn

-održavanje spomenika palim borcima II svj. rata,
spomen obilježja, te spomenika poginulih
branitelja Domovinskog rata. . . . . . . . . . . 71.000,00 kn

-čišćenje i održavanje upojnih bunara

-popravak dječjih sprava,

-održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima sa atestiranjem instalacije rasvjete,

-održavanje javne fontane,

-održavanje sunčanog sata,

-održavanje autobusnih čekaonica
(mjesečno čišćenje).. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00 kn

-održavanje i izrada zaštitnih metalnih ograda
(bravarske usluge na raznim popravcima),

-izrada rukohvata,

-održavanje i izgradnja kamenih zidova koji drže stabilnost pokosa i dr.,

-uređenje platoa u dijelu Ul. Mate Balote u Krku (hortikulturno uređenj )

-interventno održavanje zelenih površina, koje nisu uvrštene u godišnjem programu održavanja zelenih površina na području Grada:

a. grad Krk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.500,00 kn

-košnja i čišćenje borove šumice kod Franjevačkog samostana - 600 m2

-košnja i čišćenje borove šumice u ul. Borik - 900 m2,

-krčenje drače na dijelu istočnih gradskih zidina, ispod starog dječjeg vrtića - 900 m2,

-krčenje i rezanje bršljana na kamenim zidovima u starogradskoj jezgri,

-košnja trave na ostalim javnim površinama ( stepenište u Ul. Mate Balote, Ul. Put mora, dio Ul. Krčkih iseljenika, spojni put koji povezuje Vrbničku ul. sa Dobrinjskom ul. te Dobrinjsku ul. sa Omišaljskom ul.),

b. Naselje Kornić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.500,00 kn

-košnja i održavanje zelene površine oko crkvice Dunat, 5 x godišnje - 400 m2 i okućnicu etnografskog muzeja u naselju Kornić

-košnja i održavanje parkirališta na Dunatu, 2 x godišnje - 500 m2,

-košnja i održavanje zelene površine kod zgrade pošte - 288 m2,

-košnja trave uz cestu za mjesno groblje - 600 m2,

-košnja trave uz prometnice, ulice i puteve prema potrebi koju određuje komunalni redar,

c. naselje Vrh, Salatić i Kosić . . . . . . . . . . . . . 37.500,00 kn

-košnja trave uz prometnice, ulice i puteve - 13.400 m,

d. naselje Brzac - Milohnići

-uređenje i čišćenje lokve »Studenci« ( na mjesnom putu Milohnić - Brzac ), lokve »Stari« i »Studenac«

-košnja trave uz prometnice i puteve

-postava novih košarica za smeće

-uređenje prostora za smještaj posuda za otpad (kontejnera),

-nabava i postava ploča s imenima naselja, ulica, oznaka Grada i sl. prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova,

-održavanje jednog panoa,

-popravak klupa, parkovnih košarica za smeće,

-održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada: upravna zgrada Grada Krka, Županijskih ispostava, turističke i gospodraske inspekcije,

-uklanjanje nepoželjne vegetacije na područjima MO prema godišnjem programu MO,

-održavanje kamenog partera u gradu
Krku, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

-popravak suhozida uz prometnicu od
raskrižja Dunat do naselja Kornić.. . . . . . . 5.000,00 kn

-hortikulturno uređnje kružnog toka na
raskrižju Dunat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

-uređnje gromača oko »mošune i guvna«
na području Dunata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00 kn

-popravak suhozida uz prometnicu od naselja
Skrbčići do naselja Pinezići.. . . . . . . . . . . 11.500,00 kn

-izrada i postava »australske rešetke« na
području MO Poljica. . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica

-dobava i razastiranje jalovine kao sanacija neuređenog zemljišta - 50 m3

-održavanje i manji zahvati nužne izgradnje oborinske kanalizacije - odvodnja atmosferskih voda

-ostali radovi (najam i postava prijenosnih WC kabina, zaštitarska služba javnog dobra tijekom ljetnjih mjeseci i dr.),

-sanacija i uređenje upojnih jama-građevina
oborinskih voda i kanala za prihvat oborinskih
voda na području polja Kimpi. . . . . . . . . 85.000,00 kn

2. Održavanje zelenih površina -
poz. 3209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

-24.614 m2 javnih zelenih površina od čega: prirodni travnjaci 8.760 m2, autohtona vegetacija 5.000 m2, cvijetne gredice 560 m2, biljni pokrov 4.887 m2, biljni pokrov - 4.296 kom, živice -1.111 m;

-drvoredna stabla 939 kom;

-vaze 108 kom i

-egzota 193 kom,

Program obuhvaća:

-hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, zaljevanje, te općenito vođenje brige o nasadima prema godišnjem Programu,),

-svakodnevno čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina, pometanje - 12.005 m2,

-zaštitu gradskog zelenila,

-održavanje sustava za automatsko zaljevanje i navodnjavanje,

-ažuriranje katastra zelenih površina.

3. Održavanje plaža - poz. 3111 . . . . . . . . . . 500.000,00 kn

-tekuće održavanje plaža kao i investicijsko
održavanje plaža105.250,00 kn

-izgradnja oborinske kanalizacije i uređenje
okoliša te izgradnja dijela kameno - betonskog
potpornog zida dim. 2.50 m x 4,00 m, ispod
hotela Koralj i ispod šetnice park šume
Dražica140.000,00 kn

-izgradnja betonske pješačke ograde u djelu
park šume Dražica u nastavku postojećeg
zida, na potezu od »vidikovca« prema hotelu
Koralj- 54 m,60.000,00 kn

-nabava šljunčanog materijala,7.000,00 kn

-montaža i demontaža oprem,

-održavanje opreme,

-održavanje staza,

-održavanje sunčališta i ograda,

-održavanje elektroinstalacija,

-utrošak struje za privremene priključke na plažama,

-dohranjivanje plaže Dunat raznim kamenim
agregatima4.000,00 kn

-investicijsko održavanje plaže Manganel
ispod naselja Brzac30.000,00 kn

-čišćenje gradskih plaža

-čišćenje prirodnih plaža izvan naselja
Krk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.750,00 kn

4. Održavanje objekata po Mjesnim odborima:
Poljica, Skrbčići-Pinezići, Milohnići, Kornić,
Vrh - poz. 3108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270.000,00 kn

-održavanje objekata (društveni domovi i prostorije)
po MO:

MO Poljica 70.000,00 kn

-uređenje predprostora, sanitarnih čvorova i kuhinje u Društvenom domu Bajčići.

MO Skrbčići - Pinezići 70.000,00 kn

-izrada vanjske fasade Društvenog doma Pinezići,

-uređenje vanjske terase ispred Društvenog doma Pinezići,

-sanacija i uređenje kamene terase ispred bivše škole u naselju Skrbčići.

MO Milohnić 20.000,00 kn

-nabava stolova, stolica i ostalog inventara za Društvene domove (Linardići, Brzac),

-nabava uredskog namještaja za prostor MO na katu bivše škole Milohnić.

MO Kornić 55.000,00 kn

-nabava i postava križa sa uređenjem postolja
na Mjesnom groblju Kornić,

-betoniranje temelja pješačke staze i postava
kulir ploča na Mjesnom groblju Kornić.

MO Vrh 55.000,00 kn

-zamjena rasvjetnih tijela sa ekološki prihvatljivom
rasvjetom u Društvenom domu Vrh,

-uređenje prostora podruma u Društvenom domu Vrh.

5. Održavanje gradskih zidina i trgova
- dio poz. 3112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170.000,00 kn

-provedba konzervatorskih, sanacijskih i
rekonstrukcijskih radova na posljednjoj četvrtini
istočnog gradskog bedema u Krku (između
trapezoidne kule iznad Pisanskih vrata i bivšeg
dječjeg vrtića),162.000,00 kn

-čišćenje korova sa gradskih zidina i sa
terena uz gradske zidine8.000,00 kn

6. Održavanje luka - poz. 3106 . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

-sanacija oštećenja,

-uređenje.

7.Sitni inventar u komunalnom Odsjeku
- poz. 3102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

III.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA - poz. 3104

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050.000,00 kn

1.Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u
ukupnoj dužini od 79,53 km, slivnika i ostalih javno
- prometnih površina - poz. 3104. . . . . . . 950.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

Redovno i pojačano održavanje obuhvaća:

-redovno i pojačano održavanje (manje zahvate
na cestama kao što su: asfaltiranje - 400,00 m2,
krpanje udarnih rupa - 380,00 m2 + 70,00 m2,
ulegnuća, popravak rubnjaka i ostale manje
popravke na cestama), . . . . . . . . . . . . . . 157.000,00 kn

-održavanje i obnavljanje horizontalne
signalizacije,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000,00 kn

a. obnova pune crte - 3.500 m,

b. obnova isprekidane crte - 3.000 m,

c. obnova pješačkog prijelaza - 1.250 m2,

d. obnova parkinga - 60 kom,

e. obnova otoka - 214 m2,

f. obnova i iscrtavanje stop crte - 250 m2,

g. obnova STOP slova - 350 kom,

h. obnova i iscrtavanje jednosmjernih strelica - 20 kom,

i. obnova i iscrtavanje dvosmjernih strelica - 11 kom,

j. iscrtavanje novog pješačkog prijelaza - 30,00 m2,

k. obnova bus stanice - 5 kom,

l. obnova oznake za invalide - 6 kom,

m. obnova trokuta - 2 kom,

n. obnova križa - 12 m2

-održavanje, dobava i postava vertikalne
signalizacije - prometni znakovi.. . . . . . . . 18.000,00 kn

-održavanje nerazvrstanih cesta- poljskih puteva
i šumskih cesta (rekonstruiranih iz programa
IPARD-a).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190.000,00 kn

-uređenje makadamskog puta (odvojak
prema trim stazi) »Stari fratrini« na području
MO Kornić (širenje i uređenje puta, izgradnja
gromače).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000,00 kn

-uređenje i širenje makadamskog puta »Stari klanci«
na području MO Kornić.. . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

-održavanje poljoprivrednih puteva na
području MO Vrh.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

-izrada ili nabava i postava »ležečih policajaca«
u neposrednoj blizini Područne osnovne škole
u naselju Vrhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

-uređenje i širenje makadamskih puteva na
području MO Poljica, područje »Obla-Šljaj« i od
naselja Žgaljići do »Vele ravnice«. . . . . . 60.000,00 kn

-uređenje makadamskog puta i čišćenje kanala
oborinskih voda od naselja Poljica do
uvale Čavlena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

-uređenje makadamskog-poljskog puta
ispod naselja Brzac za područje
»Makneli« ( duž.500,00 m, šir.2,50 m). . . 50.000,00 kn

-uređenje makadamskog-poljskog puta na
području naselja Linardići za područje
»Sebikoči-Hrenovac« (duž.115,00 m, šir.3,00 m)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000,00 kn

-dobava i prijevoz jalovine za održavanje
i popravak mjesnih makadamskih cesta
i puteva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000,00 kn

MO Kornić - 200 m3

MO Vrh - 150 m3

MO Poljica - 300 m3

MO Skrbčići -Pinezići - 50 m3

MO Milohnići - 300 m3

-nabava i postava prometnih ogledala i
ostale opreme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-izgradnja betonskog potpornog zida i uređenje
kanala za odvod oborinskih voda na dijelu
glavne prometnice županijske ceste
Krk-Vrh, na području polja Kimpi. . . . . . 50.000,00 kn

-uređenje prostora za smještaj kontejnera za otpad,

-održavanje podizno spusnih stupića
(pilomata). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

-zimska služba,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

-održavanje stubišta u gradu,

-održavanje naziva ulica,

-održavanje betonskih graničnika,

-izrada rampi za invalidska kolica u postojećim nogostupima

-kemijsko i fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije

-sanacija stjenskih pokosa - betoniranje istih

-održavanje upojnih bunara

-interventno održavanje oštećenih linijskih i slivnih rešetki.

2. Odvodnja oborinskih voda - održavanje
- poz. 3105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

-održavanje i čišćenje slivnika i propusta,
oborinskih kanala,kanala s rešetkom, separatora,
upojnih bunara te revizijskih

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.015.000,00 kn

1. Održavanje javne rasvjete (ukupno)
- poz. 3109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000,00 kn

-upravljanje i održavanje objekata i uređaja JR, koje podrazumjeva radove interventnog i preventivnog održavanja prema Planu rada JR (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena žarulja i rasvjetnih cijevi - 100 kom, predspojne sprave - 60 kom, grla - 30 kom, startera - 10 kom i stalaka - 20 kom, osigurača 120 kom i zamjena uništenih LED svjetiljki - 10 kom), te popravak svjetiljki i reflektora, stupova i kandelabera, ispitivanje i popravak kvarova na kabelima JR, dopuna postojeće projektne dokumentacije (upotpunjavanje tehničkih podataka) i drugo.

2. Električna energija - poz. 3101 . . . . . . . . . 650.000,00 kn

-utrošak el. energije.

3. Dekorativna rasvjeta - poz. 3110 . . . . . . . . 65.000,00 kn

-montaža i demontaža dekorativne božićno - novogodišnje i karnevalske dekorativne rasvjete

V. ODRŽAVANJE GROBLJA - poz. 3113

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 kn

1. Gradsko groblje Krk

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-održavanje mrtvačnice,

-održavanje kapelice,

-održavanje slavina i sustava odvodnje,

-održavanje ogradnog kamenog zida.

2. Mjesno groblje Vrh

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-održavanje mrtvačnice,

-održavanje slavina i sustava odvodnje,

3. Mjesno groblje Kornić

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-održavanje mrtvačnice,

-održavanje kapelice,

-održavanje slavina i sustava odvodnje,

-hortikulturno uređenje pokosa na gornjem dijelu.

4. Mjesno groblje Milohnići

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

-održavanje mrtvačnice,

VI.INTELEKTUALNE USLUGE U
ODSJEKU ZA KOMUNALNO
GOSPODARSTVO - poz. 3120 . . . . . . . 50.000,00 kn

-usluga vršenja nadzora

VII.ODRŽAVANJE SPORTSKOG CENTRA
»JOSIP PEPI URAVIĆ«
- poz. 3207.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 kn

-nabava raznog potrošnog materijala za održavanje sportskog centra, nabava pijeska i gnojiva

VIII.ODRŽAVANJE OSNOVNO ŠKOLSKE
SPORTSKE DVORANE
poz. 3207.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

-održavanje i čišćenje sportske
dvorane130.345,00 kn

-razgraničenja troškova utroška struje,
vode i grijanja s osnovnom školom40.000,00 kn

-radovi za poboljšanje umjentne stijene
za penjanje12.455,00 kn

-izrada el. instalacije za osvjetljenje
streličarskih meta2.075,00 kn

-godišnji pregled sigurnosti stijene
za penjanje15.125,00 kn

IX.GRADNJA OBJEKATA ŠKOLSKOG
I PREDŠKOLSKOG SADRŽAJA.. ..1.614.000,00 kn

-otplata kredita za izgradnju dječjeg
vrtića - poz. 1255.5. . . . . . . . . . . . . . . . .1.300.000,00 kn

-otplata kredita za izgradnju školske
sportske dvorane-poz.1231.9314.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 8.364.000,00 kn, a njima raspolaže Gradonačelnik Grada Krka po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo podnosi izvješće za ostvarivanje ovog Programa izvršnom tijelu Grada Krka do kraja veljače 2018. godine.

Izvršno tijelo Grada Krka dužno je do kraja ožujka 2018. godine Gradskom vijeću Grada Krka podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine.

Klasa: 363-01/16-01/09

Urbroj: 2142/01-01-16-3

Krk, 20. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51500&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr