SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

54.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč.tekst i 137/15), članak 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09, 10/13 i 36/13) a u svezi sa člankom 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 28. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa dijela općeg dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se nekretnina, označena kao dio k.č. 7257, k.o. Soline, površine 61 m2, k.o. Soline, prikazana na Geodetskom situacijskom nacrtu sa uklopljenim katastarskim planom od 25. studenog 2016. godine, izrađena od TRIANGL d.o.o., koji čini sastavni dio ove Odluke, ne koristi kao opće dobro, te se isključuje iz opće upotrebe.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/7

URBROJ: 2142-04-01-16-5

Dobrinj, 8. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=51514&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr