SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

43.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03., 100/04, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 16. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/ 09.,10/13, 36/13 i 15/15) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 35/09, 53/10,10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 28. sjednici, održanoj dana 8.12.2016. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj
u 2016. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi 1005 (SN PGŽ 39/15 i 13/16), članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu ostvarivanja programa 1005 iz članka 1., utvrđuju se načini sudjelovanja Općine Dobrinj u istima, te sredstva potrebna za provođenje, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Dobrinj kroz redovne aktivnosti (A),tekuće (T) i kapitalne projekte (K):

KULTURNE MANIFESTACIJE 37.000,00 A100501

- autorska i umjetnička djela 30.000,00

- Festival folklora otoka Krka 7.000,00

PROSLAVE I POKROVITELJSTVA 85.000,00 A100502

BOŽIĆNI PROGRAM I DAROVI
DJECI 25.000,00 A100504

SUFINANCIRANJE RADIO O.K. 48.000,00 A100507

ODRŽAVANJE ZGRADA
I OKOLIŠA 85.000,00 A100509

IZDAVANJE KNJIGA 10.000,00 T100520

TROŠKOVI MUZEJA I INFO PULTA 17.000,00 A100523

REKON. KROVA DRUŠTVENE
PROSTORIJE DOBRINJ 85.000,00 K100528

JAVNE POTREBE U KULTURI 309.500,00 A100529

- po pojedinačnim zahtjevima 16.400,00

- Udruga sopaca otoka Krka 5.000,00

- KD »Ive Jelenović« Dobrinj 150.000,00

- KD »Sv. Juraj« Kras 26.000,00

- KD »Sv. Petar« Gabonjin 17.500,00

- Karnevalska udruga Kataroška 25.000,00

- KD »Dobrinj« 40.000,00

- Povijesno društvo otoka Krka 20.000,00

- Filatelističko društvo Krk 1.500,00

- Multimedijalna udruga »Krčka beseda« 5.100,00

- Katedra čakavskog sabora Kornić 3.000,00

REKONSTRUKCIJA KROVA
DOMA POLJE 75.000,00 K100530

UREĐENJE DOMA KRAS 50.000,00 K100531

UKUPNO 826.500,00

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/16-01/1

Ur.broj: 2142-04-05-16-19

Dobrinj, 8 prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=51514&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr