SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

41.

Na temelju članka 28.stavak 1.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03.-proč.tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 144/12., 94/13, 153/ 13, 147/14 i 36/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08., 136/12, 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/ 09., 10/13, 36/13) i čl. 35.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09, 53/ 10,10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 28. sjednici održanoj dana 8.12.2016. godine, donosi

II IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2016.godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture 1003 u 2016. godini (SN PGŽ 39/15 i 13/16) čl.2. mijenja se i glasi:

»Prihodi utvrđeni programom 1003 su:

1.PRIHODI OD KOMUNALNE
NAKNADE 1.242.500,00

2.NAKNADE ZA KONCESIJE 200.000,00

3.GROBNA NAKNADA 50.000,00

4.OSTALI PRIHODI IZ
PRORAČUNA 1.636.000,00

UKUPNO 3.128.500,00.«

Članak 2.

Čl. 3. mijenja se i glasi:

»Rashodi obuhvaćaju slijedeće redovne aktivnosti (A) i kapitalne projekte (K):

ODVOZ SMEĆA 65.000,00 A100302

Skupljanje i odvoz smeća te odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta povjereno je komunalnom društvu »Ponikve« d.o.o. u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 55.000,00 A100303

Ugovor o obavljanju poslova dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine Dobrinj sklopljen je s »Dezinsekcija« d.o.o. Rijeka na period od 3 godine od 2014-2016 u iznosu od 35.050,00 kuna godišnje bez PDV- a, a nadzor nad provedbom s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ na iznos od 6.580,00 kuna.

SANIRANJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA
OTPADA 15.000,00 A100305

UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA 350.000,00 A100307

Održavanje javnih zelenih površina ugovorit će se tokom godine.

NABAVA KOMUNALNE
OPREME 100.000,00 K100308

Nabava komunalne opreme vrši se kapitalnim transferom komunalnom društvu »Komun« u vlasništvu Općine Dobrinj, a za opremu koja je neophodno potrebna za održavanje komunalne infrastrukture.

GOSPODARENJE OTPADOM 227.000,00 A100310

Po ugovoru s trgovačkim komunalnim društvom »Ponikve« u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka planirana je pretovarna stanica Treskavac u iznosu od 197.000,00 kuna, te plan gospodarenja otpadom u iznosu od 30.000,00 kuna.

OPSKRBA JAVNE RASVJETE 260.000,00 A100318

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 191.500,00 A100319

-održavanje javne rasvjete 169.000,00

-nadzor javne rasvjete 22.500,00

Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s komunalnim poduzećem »Ponikve«, a nadzor s »Muraj« d.o.o. iz Krka.

IZVANREDNO ODRŽAV. NERAZV.
CESTA 150.000,00 A100324

Pojačano održavanje cesta ugradnjom asfalt-betona temeljem ugovora sadrži radove: popravak udarnih rupa na cestama, sanacija prekopa ulice, sanacija asfaltnih površina i nogostupa, asfaltiranje novih površina, strojno- ručni površinski iskop, dobava, dovoz i ugradnja tampona i jalovine, zarezivanje postojećeg asfalta, podizanje vodovodnih ventila te vodovodnih ili kanalizacijskih poklopaca u ulici prije asfaltiranja.

KOMUNALNE DJELATNOSTI
TD »KOMUN« 1.475.000,00 A100327

-uređenje prostora - TD »Komun«

Održavanje javnih površina, čistoće u naseljima, redovno održavanje nerazvrstanih cesta košnjom uz rub kolnika 2 puta godišnje, održavanje kolnika jalovinom, zimska služba, održavanje groblja i ostalo po potrebi temeljem ugovora o godišnjem održavanju ugovara se s trgovačkim društvom »Komun« d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj. Čišćenje i održavanje obavlja se prema unaprijed planiranim ciklusima i potrebama po programu rada TD Komun:

A)ODRŽAVANJE I UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA

I DOBRINJ

1. PARK OGRENI (1.000 m2)

1.1.Košnja, održavanje igrališta, održavanje
lokve i travnjaka, redovito pražnjenje koševa
(12 mjeseci.) 22.700,00

2. AUTOBUSNA STANICA (75 m2)

2.1.- uređenje i popuna s ukrasnim grmljem i trajnicama
20 kom (svibanj) - okopavanje i uklanjanje korova
2x godišnje (travanj i lipanj)

-košnja i tretiranje korova od Praha do kuće
Španjol (svibanj i kolovoz) 11.000,00

3. AMBULANTA

3.1. - uređenje gumna (2 x godišnje)

-oblikovni rez postojeće murve (veljača)

-košnja trave ispod ljuljački, zavoj i do kuće
Uravić (500 m 2) 4 x god. (travanj, svibanj,
lipanj i srpanj) 7.900,00

4. ULAZ U GROBLJE

4.1. - oblikovni rez postojećih sadnica sa prihranom (veljača)

-dopuna uvenulih trajnica (ožujak) okopavanje
i uklanjanje korova (4 x godišnje) 4.000,00

5. DOLNJI GRAD (Plokat i Pred svetu Mariju)

5.1. - oblikovni rez postojećih sadnica sa prihranom (veljača)

-dopuna 10 kom trajnica (travanj)

-dopuna 30 sadnica cvijeća (travanj)

-okopavanje i uklanjanje korova (lipanj) 2.700,00

7. PLACA

7.1. - pometanje 3 x tjedno

7.2. - uređenje male zelene površine kraj špine (2xgodišnje)

7.3. - pranje zida mini-wash-om (1x godišnje) 38.000,00

II SVETI VID

1. PARK

1.1. Gnojidba, košnja i održavanje zelene površine (800 m2)

-košnja 3x godišnje (travanj, svibanj i lipanj)

1.2. Košnja površina oko škole (x 4)

1.3. Održavanje voćnjaka

-sadnja 3 novih sadnica trešanja (travanj)

-prihrana postojećih i novih sadnica trešanja
(10 komada)

-tjedno 1 x zalijevanje (srpanj i kolovoz) 7.000,00

2. AUTOBUSNA STANICA

2.1. Održavanje maslinika

-sadnja 1x nova maslina

-prihrana maslina umjetnim gnojem ( 2x godišnje -
ožujak i studeni)

2.2. Održavanje travnjaka

-košnja i tretiranje korova 2x (travanj i svibanj) 2.500,00

3. PLACA

3.1. Održavanje lovor višnje

4.orezivanje sadnica te prihrana umjetnim gnojivom
2 x (svibanj i kolovoz) 1.000,00

III ČIŽIĆI

1. GREDICA UZ KUPALIŠTE

-košnja i dohranjivanje 2x godišnje 2.100,00

2.ZATRAVNJENA POVRŠINA OD PERILA PREMA MELINAMA

-košenje 2x godišnje 6000 m2 7.500,00

3. PERILO

-održavanje travnjaka 5x god.

-održavanje ukrasnog grmlja 10 kom

-održavanje i zalijevanje ukrasnih betonskih vaza
svakodnevno

-održavanje odvodnih kanala 5.000,00

IV KLIMNO

1. ZELENI POTEZ NA OBALI

1.1. Postojeći oleandri (50 kom)

-okopavanje i plijevljenje 2x godišnje (travanj i lipanj)

-prihrana min. gnojivom u proljeće (travanj)

-zaštita fungicidom i insekticidom (svibanj)

-čišćenje ocvalog i skidanje bolesnih grana 2.000,00

1.2. Postojeće crnike (5 kom)

-okopavanje i gnojenje (ožujak) - oblikovni rez 400,00

1.3.Uništavanje korova uz rubnjake 2 x godišnje
(travanj i svibanj) 500,00

1.4.Održavanje travnjaka sa prihranom i košnjom
100 m2 5x godišnje (travanj, svibanj, lipanj,
srpanj, kolovoz) 3.000,00

2. TROKUT SA MURVOM

-nabava i sadnja niskog grmlja i trajnica 20 kom

-formiranje cvjetne gredice 50 kom 2x godišnje 3.000,00

3.KUPALIŠTE - rez tamarisa (6 kom ) - čišćenje
terena od korova i trave (450 m2) 2.000,00

4. PARK KOD ŠTIRNE

-uređenje postojećeg raslinja 1x godišnje (travanj)

-priprema i formiranje cvjetnih gredica (2 x god. 30 kom, travanj i lipanj)

-dosijavanje trave sa gnojidbom ( 100 m2, svibanj)

-košenje trave ( 5 x god.) 4.200,00

-sanitarni rez akacije 1 x godišnje

5. IGRALIŠTE

-dohrana i okopavanje lovor višnji te
košnja (srpanj i kolovoz) 5.000,00

6. KRUŽNI TOK

6.1.- održavanje fontane (zamjena pumpe,
čišćenje itd.) 10.000,00
sadnja 10 ruža, 10 trajnica i 50 kom. sezonskog
cvijeća

6.2.- održavanje površine sa dohranom,
okopavanjem i zalijevanjem 6.000,00

7. POVRŠINA SA ČAMCEM I PALMAMA

7.1. - sadnja trajnica (10 kom)

-sadnja sezonskog cvijeća (100 kom)

-održavanje travnjaka 7.000,00

V. ŠILO

1. ZELENI OTOK NA ULAZU U ŠILO (180 m2)

-rez i oblikovanje grmlja 2 x godišnje (svibanj i lipanj)

-okopavanje i plijevljenje 2 x godišnje (travanj i kolovoz)

-dosađivanje grmlja lavande i santolina (20 kom)

-dosijavanje i prihrana trave

-košnja trave (10 puta godišnje) - dobava i
sadnja sezonskog cvijeća 2 x god. 50 kom 9.200,00

2. POVRŠINA ISPRED HP (1200 m2)

-sadnja 50 sadnica sezonskog cvijeća te svakodnevno
zalijevanje

-košnja travnjaka 5x godišnje (travanj,
svibanj, srpanj, rujan i listopad) - čišćenje
ruba parcele od korova 2x godišnje 7.000,00

3. GREDICA UZ CESTU

-okopavanje i prihranjivanje 2x godišnje (travanj i lipanj)

-košnja površine iznad ambulante (250 m2) 3x godišnje (travanj, svibanj i lipanj) - košnja trave 5x god.

-dobava i sadnja sezonskog cvijeća 50 kom
3 x godišnje (ožujak, svibanj i listopad) 5.000,00

4. POTEZ UZ NOVO KUPALIŠTE

-rez tamarisa

-skidanje zaperaka i izboja 2 x u sezoni (svibanj i kolovoz)

-košnja slobodno zatravnjene površine
(3000 m 2) 3 x god.(travanj, svibanj, lipanj
i listopad) - oblikovni i sanitarni rez
stablašica i grmova (cca 80 kom) 25.000,00

5.OKOLIŠ LUČICE S PUNTOM, IGRALIŠTEM I
PLAŽOM

-košnja igrališta, plaže te orezivanje tamarisa

-okopavanje i prihranjivanje koprivića (19 kom) 2 x god.

-uklanjanje korova i trave od lučice prema
punti (2000 m2) 2 x god. (travanj i lipanj) 17.500,00

6. SPOMEN POVRŠINA UZ MARKET I TZ

-košnja travnjaka ispred i iza marketa sa prihranom
5 x godišnje (travanj, svibanj, lipanj, srpanj i rujan)

-sanitarni rez akacije i murve 1x godišnje

-oblikovni rez ukrasnog grmlja

-održavanje fontane

-nabava i sadnja sezonskog cvijeća 100 kom 2 x god. (ožujak i svibanj)

-popunjavanje s ukrasnim grmljem (10 kom)

-dodatak zemlje i dosađivanje trave 20.000,00

7. OKOLIŠ CRKVE SV. NIKOLE (1500 m2)

-košnja i uređenje travne površine 4 x godišnje
(ožujak, travanj, lipanj i kolovoz)

- oblikovni rez crnika - okopavanje, orezivanje
i prihranjivanje oleandara 5.300,00

8. BOROVA ŠUMA

-čišćenje borove šume uz kamp

-čišćenje borove šume uz crkvu 30.000,00

VI. SOLINE

-održavanje i rezanje tamarisa na rivi

-košnja trave i korova oko mula (cca 5000 m2) 3 x

-košnja trave i korova od topola do
šterne (cca 5000 m 2)1 x 15.000,00

VII. MELINE

1. ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NA IGRALIŠTU

-košenje trave 3 x godišnje (1500 m2, travanj,
svibanj i kolovoz)

-održavanje okoliša igrališta 1x godišnje

-podravnavanje terena pijeskom

-dosijavanje trave i gnojidba 16.200,00

2. POVRŠINA OKO ŠTERNE

-čišćenje i košenje (1000 m2) 2 x godišnje 700,00

3. KUPALIŠTE

-sadnja 10 tamarisa sa cjelogodišnjim
zalijevanjem 6.000,00

VIII. GABONJIN

1. POVRŠINA KRAJ CRKVE

-sadnja 10 trajnica 2 x godišnje (travanj i lipanj)

-košnja i pljevljenje 2 x godišnje(travanj i lipanj)

-orezivanje trajnica i grmova 2 x godišnje
(ožujak i lipanj) 6.000,00

2. ŠKOLSKI VRT

-košnja i uništavanje korova i raslinja
(veljača i srpanj) 6.000,00

3. Sv. PETAR

-košnja i održavanje puta do crkve 12.000,00

4. SPOMENIK I ULAZ U GROBLJE

-košnja (3 x) i sadnja trajnica 3.000,00

IX. RASOPASNO

1. POVRŠINA KRAJ TRGOVINE I JOGA

1.1.Održavanje, pljevljenje i dohrana (6 x godišnje)

1.2.Sadnja 5 trajnica i 50 sadnica sezonskog cvijeća 6.000,00

2.POVRŠINA KRAJ KRIŽA

2.1.Održavanje travnjaka sa košnjom i dohranom
(3 x godišnje) 6.000,00

2.2.Sadnja 20 trajnica i ukrasnog grmlja

X KRAS

1 PARK, KRIŽ I CRKVA

1.1.Održavanje spomenutih površina uz sadnju
15 trajnica i 10 cvjetnica 5.000,00

1.2. Održavanje površine sa sadnjom 100 cvjetnica 5.000,00

XI. GROBLJA

1.DOBRINJ, KRAS, GABONJIN, RASOPASNO, SUŽAN I POLJE

1.1.Košnja, čišćenje i održavanje (12 x godišnje
i prema potrebi) 24.000,00

XII. OSTALA NASELJA

-sanitarni rez i oblikovanje koprivića, murvi, kestena i sl

-pometanje Sužana 1x mjesečno te održavanje nasada

-održavanje prostora i sadnja kraj crkve i joga u Sv. Ivanu i Sužanu

-održavanje i košnja prostora oko crkve sv. Ane

-održavanje prostora nove površine na Donjoj Hlapi

-košnja slobodno zatravnjenih površina uz domove, crkve i sl.

-održavanje zelenih trokuta u Polju (D.selo,kod »butige«), kod »spomenika«, okoliš crkve - održavanje i zaljevanje parka kod križa u Tribuljama

-uređenje Spomenika palim borcima u Tribuljama

-uređenje Spomenika palim borcima u
Gabonjinu - sadnja cvjeća u Županjama kraj
crkve i doma 55.000,00

UKUPNO: I+II+III+IV+V+VI+VII+
VIII+IX+X+XI+XII 439.400,00

Razrada :

Dobrinj: 86.300,00

Sveti Vid : 10.500,00

Čižići: 14.600,00

Klimno: 43.100,00

Šilo: 119.000,00

Soline: 15.000,00

Meline: 22.900,00

Gabonjin: 27.000,00

Rasopasno: 12.000,00

Kras : 10.000,00

Groblja : 24.000,00

Ostalo: 55.000,00

B ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1.KOŠNJA UZ RUB KOLNIKA 2 X GODIŠNJE
NA PRAVCIMA

-košnja unutar naselja u svim mjestima van »komuna«

-Soline-Klimno

-Meline-Čižići-Rudine

-Polje-Županje- D. Hlapa

-prilazi Sužanu, Tribuljama, Klanicama, Sv. Ivanu,
Dobrinju, Žestilcu

-od Čižića do tabele po Šumskoj cesti (2 x godišnje)

-u svim naseljima po potrebi

-UKUPNO 800 RS 50.000,00

2.ODRŽAVANJE KOLNIKA JALOVINOM SA KOŠNJOM

-ceste od Polja do maslinika

-cesta od Melina do Dragr

-cesta od Tribulja do Drage

-cesta od Sužena do Luga

-cesta od Gabonjina do Jezera

-cesta od Sv. Vida do Studenčica

-stara cesta od D. Hlape do Klimna

-šetnica od Klimna do Šila

-cesta od Šila do Murvenice, Vodice i Petrine

-po potrebi na ostalim nerazvrstanim i lokalnim putevima

-UKUPNO 500 RS sa troškom dobave jalovine 113.500,00

C ODRŽAVANJE ČISTOĆE U NASELJIMA

-pražnjenje košarica sa smećem u Šilu, Klimnu,
Čižićima, Melinama i Solinama

-održavanje čistoće u naseljima kupalištima i plažama
(pojačano od 1.6. - 1.10.)

UKUPNO 1500 RS 52.000,00

D ZALIJEVANJE (01.05. - 30.09)

-vaze u Klimnu, Čižićima i Šilu ( 100 kom) - oko
murve u Klimnu

-otočić uz ambulantu Šilo 3xtjedno

-površina ispred pošte u Šilu

-površina ispred crkve u Županjama

-masline Sv.Vid (2 x mj. u 5 i 9/ 2 x tj.
u 6, 7 i 8) 170 kom x 10 35.000,00

ESUDJELOVANJE NA KOMUNIMA I PERIODIČNIM AKCIJAMA

-»komun« u Dobrinju, Svetom Vidu, Gostinjcu, Polju, Hlapi, Solinama, Krasu, Svetom Ivanu, Rasopasnom, Gabonjinu, Čižićima i Šilu itd.

-»komun« u Dragi 20 RS 12.000,00

F PARTICIPACIJA

-participacija za još jednog radnika vozača
kamiona za pražnjenje smeća u Dobrinju i
Čižićima ili radu na deponiju u Polju
(50 % - 50 % »Ponikve«) 40.000,00

G OSTALO

-dobava i postava saobraćajnih znakova
- zimska služba (čišćenje snježnih nanosa
po svim mjestima) 110.000,00

H NADOPUNA TIJEKOM SEZONE

-čišćenje divljih plaža sa pražnjenjem koševa
za smeće 3 x tjedno

-svakodnevni preventivni poslijepodnevni
obilazak plaža cca 2 h 60.000,00

I PRETPOSTAVLJENI RASHODI

-participacija za saobraćajnog redara (30.000,00)

-participacija troškova javnog wc-a u Šilu (20.000,00)

-participacija nabave dimnjačarske
opreme (10.000,00) 100.000,00

J MALČIRANJE TRAKTOROM UZ CESTU

-radovi po pozivu ukupno 400 h 80.000,00

UKUPNOA + B + C + D + E + F +
G + H + I + J = 1.091.900,00

+ 272.975,00 PDV = 1.364,875,00

projekt »Dobrinj - cvjetni grad« 87.940,16 (PDV: 21.985,04)

UKUPNO: 1.179.840,16kn (PDV: 294.960,04kn
= 1.474.800,20 kn)

NAKNADA OPĆINI VRBNIK ZA
DEPONIJ TRESKAVAC 40.000,00 A100329

MREŽA JAVNE RASVJETE 200.000,00 A100330

UKUPNO 3.128.500,00

Članak 3.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/16-01/1

Ur.broj:2142-04-05-16-17

Dobrinj, 8 prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=51514&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr