SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
GRAD KASTAV

54.

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj: 26/09 i 13/13) i Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (Službene novine PGŽ br. 55/09, 20/10,30/12, 21/14, 40/14), Gradsko vijeće Grada Kastva na 36. sjednici održanoj dana 07. prosinca 2016. donosi

ODLUKU
O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME ZA ZAŠTITU NA CESTAMA - PROMETNA SIGNALIZACIJA NA PODRUČJU GRADA KASTVA U PERIODU
OD ČETIRI (4) GODINE 2016. - 2020. GOD.
NA TEMELJU UGOVORA

Članak 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Kastva na temelju provedenog postupkaprikupljanja ponuda, povjerava komunalne poslove za tekuće održavanje opreme za zaštitu na cestama - prometna signalizacija na području Grada Kastva temeljem ugovora gospodarskom subjektu FUTURA TRADE d.o.o., Lovran, Put Školarevo 31.

Članak 2.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova za tekuće održavanje opreme za zaštitu na cestama - prometna signalizacija na području Grada Kastva zaključuje se na vrijeme od četiri (4) godine, računajući od dana sklapanja Ugovora.

Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka zaključuje Gradonačelnik Grada Kastva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Obrazloženje

Temeljem odredbi članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N., br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/ 09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/ 15) i sukladno članku 13. i 16. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (»Službene novine PGŽ » br. 55/09, 20/10,30/12, 21/14 i 40/14) kada vrijednost poslova u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 400.000,00 kn Grad Kastav je pristupio prikupljanju ponuda za povjeravanje komunalnih poslova tekućeg održavanja opreme za zaštitu na cestama - prometna signalizacija na području Grada Kastva u periodu od četiri (4) godine (2016. - 2020. god.)temeljem ugovora. Temeljem Odluke o početku postupka povjeravanja obavljanja komunalnih poslova pristupilo se prikupljanju ponuda te je poslan Upit za dostavu ponuda slijedećim gospodarskim subjektima: FUTURA TRADE d.o.o., Put Školarevo 31, 51415 Lovran; SIGNALINEA d.o.o., Korzo 4, 51000 Rijeka; BEATO signal d.o.o., Istarska 23, 52460 Buje; SIROVICA d.o.o, Andrija Žaje 55, 10000 Zagreb i RIJEKA PROMET d.d., Fiumara 13/II, 51000 Rijeka.

U predviđenom roku za dostavu ponuda pristigle su tri ponude ponuđačaSIGNALINEA d.o.o., Korzo 4, 51000 Rijeka,FUTURA TRADE d.o.o., Put Školarevo 31, 51415 LovraniBEATO signal d.o.o., Istarska 23, 52460 Buje.

Povjerenstvo za provedbu postupka i odabir najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih poslova tekućeg održavanja opreme za zaštitu na cestama - prometna signalizacija na području Grada Kastva je analizom pristiglih ponuda utvrdilo dadvije pristigle ponude zadovoljavaju uvjetima iz dokumentacije za izradu ponude te da jejedna (1) ponudaprihvatljiva, a jedna (1) ponuda neprihvatljiva(ponuda sa kompletnom dokumentacijom, ali cijena prelazi planirana sredstva).Ponuda tvrtke FUTURA TRADE d.o.o., Put Školarevo 31, 51415 Lovranje najpovoljnija ponuda sa ponuđenom cijenom u iznosu (za jednu godinu) od 119.592,50kn (bez PDV-a).

Slijedom iznijetog, donesena je odluka kao u dipozitivu.

KLASA:021-05/16-01/09

URROJ:2170-05-06/1-16-4

Kastav, 07. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif. v.r

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=51215&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr